https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
HR Infographic
 
 • Update :(20/1/2020)
   เราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ความท้าทายใหม่ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวม ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้นำองค์กร ในทางกลับกัน ความท้าทายภายในองค์กร อาทิ ความคิด ทัศนคติของคนภายในองค์กร ระบบและกระบวนการ รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร เป็นสิ่งที่ผู้นำสามารถบริหารจัดการได้
 • Update :(1/2/2020)
   ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ HR อย่างไรบ้าง เราจะมีวิธีรับมือกับโลกในยุคหุ่นยนต์ได้มากแค่ไหน
 • Update :(17/3/2020)
   ไตรมาสแรกของปี 2020 องค์การเผชิญปัจจัยลบหลากหลาย ส่งผลต่อความกังวลในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และเกิดข้อสงสัยที่คนทำงาน HR ต้องการแสวงหาแนวทางจัดการและแก้ไข

  PMAT ขอนำเสนอผลการสำรวจผลกระทบ ความกังวล และ ข้อสังสัยของคน HR ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาวะวิกฤติ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2020
 • Update :(19/3/2020)
   ทำอย่างไรเมื่อสงกรานต์กลายเป็นวันทำงาน ช่วงวิกฤต COVID-19
  เรากำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตต่างๆ ถาโถมเข้ามา องค์กร และ HR ควรมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
 • Update :(28/4/2020)
   เรากำลังก้าวสู่การทำงานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว หลายสิ่งที่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า เกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้ เมื่อเราทุกคนถูกสถานการณ์ฉุกเฉินภาคบังคับเข้าจู่โจม เราจึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงาน อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความอยู่รอดขององค์การ
 • Update :(3/6/2020)
   การระบาดของโรค COVID-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นตามมา ก็คือ การดำเนินชีวิตของคนในสังคม หลังพ้นวิกฤตครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” (FutureTales Lab by MQDC) หรือ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) พาร่วมหาคำตอบผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบและรวบรวมข้อมูลของสังคมในอนาคตมาเป็น 10 เทรนด์ที่น่าสนใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือในทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ