https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
รู้หรือไม่ (how to)
 
 • Update :(6/5/2019)
   ก่อนหน้านี้เมื่อพูดถึง AI กับงาน HR คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่อง Recruit เป็นหลัก เช่น การจับคู่ข้อมูลของผู้สมัครกับตำแหน่งงานเพื่อคัดกรองผู้สมัครในเบื้องต้น แต่ที่จริงแล้วเราสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ในงาน HR ได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีข้อมูลของพนักงานแบบ Real-time จากแอพลิเคชั่นขององค์กรที่พนักงานใช้บันทึกข้อมูลหรือสื่อสารกับหัวหน้างานหรือ HR
 • Update :(7/1/2020)
    ธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจน จะช่วยให้ภาพ Upkill และ Reskill ชัดเจนขึ้นด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ Upkill และ Reskill คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร
 • Update :(14/1/2020)
   Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ การ Transformation นั้นต้องทำควบคู่ไปพร้อมกันทั้ง People transformation และ Business transformation
 • Update :(16/1/2020)
   หากเราจะมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของคนให้สามารถรองรับการทำงานในอนาคตได้ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร?