https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2560
กลับš
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีมอบรางวัล Thailand HR Innovation Award 2017 ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
โดยคณะกรรมการฝ่ายรางวัลนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการส่งเสริมรางวัลและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเทคนิคและวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย PMAT 
โดยเริ่มโครงการครั้งแรก ด้วยความเป็นกลางและมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าและยกระดับ HR ไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคม และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดให้มีรางวัล ซึ่งคัดเลือกจาก
เกณฑ์ 5Is
Initiative level
Involvement level
Implementation level
Integration level
Impact level

เพื่อส่งเสริม รณรงค์ ยกระดับ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์การทุกขนาดและทุกประเภท ทั้งนี้มุ่งให้เกิดการสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ SME อีกด้วย
โดยคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลได้พิจารณาตามคุณสมบัติดังกล่าว องค์กรที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2017


 


รางวัล Gold Level 1 รางวัล ได้แก่

1.บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ “นวัตกรรมการประยุกต์กระบวนการบริหารบุคคลด้วยศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ด้านการจัดการอย่างสมบูรณ์”
ผู้แทนองค์กร : คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้อำนวยการ

รางวัล Silver 7 รางวัล ได้แก่
1.PANDORA Production (Thailand) co., ltd.
ชื่อโครงการ “PANDORA Business-Driven HROD Transformation”
ผู้แทนองค์กรรับรางวัล : คุณชลัมพร นพเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการแผนกสื่อสารทางธุรกิจ
2.บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ชื่อโครงการ “Strengthen Clinical Learning through Simulation Training and Digital Learning” การพัฒนาการเรียนรู้ทางคลินิกด้วยการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริงและการเรียนรู้ทางดิจิทอล”
ผู้แทนองค์กรรับรางวัล : คุณกมลวรรณ อินทร์ตรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเรียนรู้ทางคลินิก

3.บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)
ชื่อโครงการ “Unlock Your Potential for Innovative Organization Project”
ผู้แทนองค์กร : คุณขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร
ตำแหน่ง : กรรมการรองผู้จัดการ4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ “การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน”
ผู้แทนองค์กรรับรางวัล : คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค5.บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ชื่อโครงการ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ”
ผู้แทนองค์กรรับรางวัล : คุณบุญธรรม ว่องประพิณกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการประจำกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
6.บริษัท ซีพีแรม จำกัด
ชื่อโครงการ “โครงการเรียนฟรี มีรายได้ (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม)”
ผู้แทนองค์กรรับรางวัล : คุณเดโช ปลื้มใจ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปสำนักทรัพยากรบุคคล7.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ “HR Family Self Service”
ผู้แทนองค์กรรับรางวัล : คุณประไพ จรูญนารถ
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รางวัล ชมเชย 3 รางวัล
ได้แก่

1.กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ “CDDHR@Digital”
ผู้แทนองค์กรรับรางวัล : คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
2.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ชื่อโครงการ “3 E : Enabling Employee Engagement”
ผู้แทนองค์กรรับรางวัล : ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
ตำแหน่ง : รองคณบดี คนที่ 2

3.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ “สวัสดิการถูกใจ Flexible Benefit”
ผู้แทนองค์กรรับรางวัล : คุณกฤษณ์ อิ่มแสง
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร