ใบสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้เข้าร่วมสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2560 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ระดับ 3-4
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2560
ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
สอบข้อเขียน (ยกเว้นชั้น 6) วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2560

สามารถสมัครได้ที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หรือ hrci@pmat.or.th
ทั้งนี้การสมัครสอบในครั้งแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย (เลือกสอบได้เพียง 1 ชั้นคุณวุฒิ 1 สาขา จะไม่เสียค่าใช้จ่าย) หากมีความประสงค์สอบมากกว่า 1 สาขาต้องจ่ายเงินเพิ่มสาขาละ 1,500 บาทสำหรับคุณวุฒิชั้น 3 และ สาขาละ 2,500 บาทสำหรับคุณวุฒิชั้น 4
จึงขอส่งข้อมูลและเรียนเชิญท่านสมัครสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบครั้งแรกและสาขาแรก ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2374-0855 ต่อ 51 หรือ hrci@pmat.or.th

ใบสมัครสอบ
Download

แบบฟอร์มเอกสารแนบใบคำขอเข้ารับการทดสอบ
Download

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน
Download