ใบสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้เข้าร่วมสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2560 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ระดับ 3-4
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 ธันวาคม 2560
ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560
สอบข้อเขียน วันที่ 20 ธันวาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2561

ค่าธรรมเนียมการประเมิน
ชั้น 3 350 บาท
ชั้น 4 400 บาท

สามารถสมัครได้ที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หรือ hrci@pmat.or.th
ทั้งนี้การสมัครสอบในครั้งแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย (เลือกสอบได้เพียง 1 ชั้นคุณวุฒิ 1 สาขา จะไม่เสียค่าใช้จ่าย)
จึงขอส่งข้อมูลและเรียนเชิญท่านสมัครสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบครั้งแรกและสาขาแรก ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2374-0855 ต่อ 51 หรือ hrci@pmat.or.th
หหหห
ใบสมัครสอบ
Download

แบบฟอร์มเอกสารแนบใบคำขอเข้ารับการทดสอบ
Download

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน
Download