ลงทะเบียน

* กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย


 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
2/6,2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 0-2374-0855 โทรสาร: 0-2374-0855 ต่อ 8 www.pmat.or.th อีเมล info@pmat.or.th