หลักสูตร "การจัดการงานบุคคล และ การจัดการงานบุคคลชั้นสูง"

PM & APM

PM & APM

Welcome

การสัมมนาที่ให้ความรู้ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการสัมมนาจะแบ่งเป็นด้านการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและยังร่วมถึงกิจกรรม เพื่อสร้าง Connection ระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดและกำหนดการ PM    |    รายละเอียดและกำหนดการ APM

IMG-OUR
ตารางแต่ละรุ่น

PM424-PM427 / APM42-APM43

IMG-INTRO
PM424
IMG-INTRO
-
IMG-INTRO
PM425 / APM42
IMG-INTRO
APM42
IMG-INTRO
-
IMG-INTRO
PM426 / APM43
IMG-INTRO
APM43 / PM427
IMG-INTRO
PM427
PM

การจัดการงานบุคคล

คณะวิทยากร-PM

Speaker

IGM-AVATAR

คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารค่าตอบแทน
IGM-AVATAR

คุณวรกิต เตชะพะโลกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR Professional
IGM-AVATAR

คุณธีรวุฒิ วงศ์เศวตกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสรรหา คัดเลือก และวางแผนอัตรากำลังคน
IGM-AVATAR

คุณปริญญ์ พิชญวิจิตร์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Communication & Engagement
IGM-AVATAR

คุณสว่าง สุขศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Performance Management
IGM-AVATAR

คุณรัตนา นุตมากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IDP
IGM-AVATAR

ดร.พยัต วุฒิรงค์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR Innovation
IGM-AVATAR

คุณสรวุฒิ หรณพ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน OD
IGM-AVATAR

คุณวชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D
IGM-AVATAR

คุณสนธยา เผ่าดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานสัมพันธ์
APM

การจัดการงานบุคคลชั้นสูง

คณะวิทยากร-APM

Speaker

IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU