https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
ผลการสำรวจ เรื่องกฎหมายแรงงาน
กลับš
 width=
จากกลุ่มตัวอย่าง 137 ราย ส่วนใหญ่คือกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (27%) ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้
- 46% องค์กรให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานในระดับมากที่สุด
- 51.8% มีการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเฉลี่ย 1-3 ครั้ง/ปี
- 70.1% มีการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข่าวสารมากที่สุดในเรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้าง
- 61.3% องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดหรือ มีความเหมาะสมมากที่สุด
- ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ค่าชดเชย

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้
โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)