InterestClassroom

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ภาพกว้างของการทำงานด้านการจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มความมั่นใจให้กับ การเข้าสู่วิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์เพื่อวางรากฐานสู่การเป็น HR Professional

Workshop

รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้ท่านได้ศึกษาจากวิทยากรคุณภาพมากประสบการณ์ที่เป็นนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

Site Visit

เปิดประสบการณ์ด้วยการดูงานองค์กรที่มีการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ

Social Network

หลักสูตรนี้นอกจากจะมุ่งเน้นทางเนื้อหาวิชาการ ยังเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมกันในกลุ่ม

Certificate

PM หลักสูตรต่อเนื่อง 10 วัน (60ชั่วโมง) และ APM หลักสูตรต่อเนื่อง 9 วัน (54ชั่วโมง) เมื่อเรียนจบหลักสูตรรับวุฒิบัตร

Calendar*หมายเหตุ เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาลของภาครัฐ

photograph compilationSpeaker