โครงสร้างของ Thailand HRCI

 

คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย

1. นายพิบูลย์ ธาระพุทธิ ประธานกรรมการ
2. ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต รองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ หนูเนตร กรรมการ
4. นายกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี กรรมการ
5. นายสมิต สัมปัตตะวนิช กรรมการ
6. นางขนิษฐา เขตสมุทร กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววชิราภรณ์ แสงพายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.