โครงสร้างของ Thailand HRCI

 

คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย

1. นายพิบูลย์ ธาระพุทธิ ประธานกรรมการ
2. ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต รองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ หนูเนตร กรรมการ
4. นายกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี กรรมการ
5. นายสมิต สัมปัตตะวนิช กรรมการ
6. นางขนิษฐา เขตสมุทร กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววชิราภรณ์ แสงพายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ