Apply

ครั้งที่/ปี กำหนดการ วัน/เวลา สถานที่สอบ ศูนย์สอบ
1/2563 (ชั้น 3-4-5-6) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 28 กุมภาพันธ์ 2563    
  สอบสัมภาษณ์ 19-20 มีนาคม 2563    
2/2563 (ชั้น 3-4) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 14 มีนาคม 2563    
  สอบสัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2563    
3/2563 (ชั้น 3-4-5) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT) ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 5 มิถุนายน 2563  **สำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบมาแล้วเท่านั้น**  
  สอบสัมภาษณ์ 23-24 มิถุนายน 2563    
4/2563 (ชั้น 3-4-5) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 20 ตุลาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 13 พฤศจิกายน 2563    
  สอบสัมภาษณ์ 17-18 ธันวาคม 2563    
1/2564 (ชั้น 3-4-5-6) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 มีนาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 2 เมษายน 2564    
  สอบสัมภาษณ์ 6-7 พฤษภาคม 2564    

 

ค่าธรรมเนียมการประเมิน   
กรณีสอบครั้งแรก (ในการสอบครั้งแรกผู้เข้าสอบได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล)

ทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท และค่าธรรมเนียมการประเมิน ในอัตราดังนี้
• ชั้นคุณวุฒิที่ 3 = 330 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 4 = 450 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 5 = 600 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 6 = 1,230 บาท

กรณีที่เคยเข้ารับการทดสอบมาแล้ว (ในการสอบครั้งที่่ 2 และครั้งต่อๆ ไป ผู้เข้าสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบเต็มจำนวน)
ทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท และค่าธรรมเนียมการประเมิน ในอัตราดังนี้
• ชั้นคุณวุฒิที่ 3 = 1,100 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 4 = 1,500 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 5 = 2,000 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 6 = 4,100 บาท

สามารถสมัครได้ที่ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2374-0855 ต่อ 51


ใบสมัครสอบ Download

แบบฟอร์มเอกสารแนบใบคำขอเข้ารับการทดสอบ Download

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Download


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.