“การจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นสูง” รุ่นที่ 45-46
ADVANCED PEOPLE MANAGEMENT PROGRAM

InterestClassroom

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ภาพกว้างของการทำงานด้านการจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มความมั่นใจให้กับ การเข้าสู่วิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์เพื่อวางรากฐานสู่การเป็น HR Professional

Workshop

รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้ท่านได้ศึกษาจากวิทยากรคุณภาพมากประสบการณ์ที่เป็นนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

Site Visit

เปิดประสบการณ์ด้วยการดูงานองค์กรที่มีการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ

Social Network

หลักสูตรนี้นอกจากจะมุ่งเน้นทางเนื้อหาวิชาการ ยังเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมกันในกลุ่ม

Certificate

หลักสูตรต่อเนื่อง 9 วัน (54ชั่วโมง) เมื่อเรียนจบหลักสูตรรับวุฒิบัตร

“การจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นสูง” หรือ APM

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความรู้ให้กับนักทรัพยากรมนุษย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มากว่า 45 รุ่น อำนวยการหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์หนึ่งเดียวในประเทศไทย หลักสูตร APM 2020 เน้นการเสริมองค์ความรู้ และ เปิดประสบการณ์ให้กับนักทรัพยากรมนุษย์ระดับบริหาร ปรับปรุงเนื้อหาใหม่เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (Disruptive World) และ การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ (Organization Transformation) และ รองรับโลกการทำงานในศตวรรษที่ 21 (New World of Work) มั่นใจคุณภาพของเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และ ทีมวิทยากรชั้นนำผู้มีประสบการณ์จากองค์กรระดับประเทศ เน้นการเรียนรู้ผ่าน 5 องค์ประกอบหลัก คือ
  • Pillar 1: People Management in Disruptive world
  • Pillar 2: Advent HRM & HRD
  • Pillar 3: Tools and Trends
  • Pillar 4: Show and Share+ Networking

วัตถุประสงค์

1.
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและกิจกรรมของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ์
2.
เพื่อส่งเสริมทักษะในหน้าที่การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล สร้างความเป็นวิชาชีพให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง
3.
เพื่อทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ใหม่ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและ สามารถปรับตัวให้มีความสามารถและความพร้อมต่อการแข่งขันทางการบริหารธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4.
เพื่อให้ผู้ที่ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1.
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "การจัดการงานบุคคล" (PM) หรือ
2.
จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารทรัยพากรบุคคล หรือ
3.
ผ่านหลักสูตรต่อเนื่องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมงขึ้นไป หรือ
4.
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลในตำแหน่ง บริหาร มารวมระยะเวลา 7 ปี ขึ้นไป
5.
ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา หรือ นายจ้าง ให้เข้าอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมที่กำหนด

PMAT Competency Modelภาคทฤษฎี

(9 วัน หรือ 54 ชั่วโมง)Pillar 1:

People Management in Disruptive world
(Day I)

"Business , Organization and Strategies HR"

"People Management for HR Leader"

Pillar 2:

Advent HRM & HRD
(Day II - Day VI)

HRM

Strategic Remuneration Management

Strategic Talent Management

Performance Management System

Career Development & Succession Planning

HRD

Learning & Development

Organization Development

Pillar 3:

Tools and Trends
(Day VII)

Modern Tools and Trends

Pillar 4:

Show and Share+ Networking
(Day VIII)

Guest Speaker Show and Share

Networking

Pillar 5:

Site Visit
(Day IX)

Site Visit

Group Discussion

CalendarAPM45

วันที่ 10-12 | 17-19 | 24-26 มิถุนายน 2564

APM46

วันที่ 7-9 | 14-16 | 21-23 ตุลาคม 2564

*หมายเหตุ เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาลของภาครัฐ

ขั้นตอนการสมัคร