ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 รอบสอบ 7/2562 ศูนย์สอบสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) View More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 รอบสอบ 6/2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 รอบสอบ 5/2562  ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) View More