เลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5 และ 6 รอบที่ 2/2562 View More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 รอบสอบ 2/2562 ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) View More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 4 รอบสอบ 2/2562 View More