ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลแบบการเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ครั้งที่ 3/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย View More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3, 4 และ 5 ครั้งที่ 2/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย View More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ครั้งที่ 1/2566 ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) View More

TPQI

Publish modules to the "offcanvs" position.