โครงสร้างของ Thailand HRCI

 

คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย

1. นายพิบูลย์ ธาระพุทธิ ประธานกรรมการ
2. ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต รองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ หนูเนตร กรรมการ
4. นายกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี กรรมการ
5. นายไพบูลย์ อนวัชมงคล กรรมการ
6. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์ กรรมการ
7 นางขนิษฐา เขตสมุทร กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววชิราภรณ์ แสงพายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.