การยื่นข้อร้องเรียน/อุทธรณ์

  1. ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรับข้อร้องเรียน/แบบอุทธรณ์

           ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลส่งเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ (การพิจารณาเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ เป็นเรื่องปกปิด และห้ามเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ)

           2.1  กรณีรับเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์

           2.2. กรณีไม่รับเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ทางวาจา/ลายลักษณ์อักษร (แล้วแต่กรณี)) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีมติไม่รับเรื่องร้องเรียน

ร้องเรียน/อุทธรณ์:

ดาวน์โหลดแบบอุทธรณ์

ดาวน์โหลดแบบรับข้อร้องเรียน


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.