Qualification

ระดับ ชื่อระดับ ชื่อระดับ คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
3 HR Practitioner ผู้ปฏิบัติงาน
 • เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น หรือพื้นฐานในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการหรืองานประจำในงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น หรือพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการประจำ
 • มีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่ง
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
 • มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น ได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบในสถานการณ์ที่แตกต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ทำ
 • มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ทำงานตามแบบแผนหรือมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่กำหนด ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
 • ส่งมอบผลงานที่เกิดจากขั้นตอนการทำงานตามแบบแผนหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีการรายงานผล หรือความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง
4 HR Professional ผู้เชี่ยวชาญ 
 • เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 สาขา ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีพื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน
 • มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน
 • สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ปรับใช้วิธีการ วัสดุเครื่องมือวัสดุ สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
 • สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่แตกต่างได้โดยอิสระ ด้วยความร่วมมือ ประสานงานกับผู้อื่น หรือหน่วยงานอื่น ยกเว้นงานที่ซับซ้อนไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
 • มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ร่วมกับทีมงาน
 • ส่งมอบผลงานที่เกิดจากการทำงานตามแบบแผนหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น รายงานผล หรือความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงเป้าหมายของงาน
5 Senior HR Professional

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสหรือผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลาง

 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลาง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ และ/หรือ ในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขาที่ใกล้เคียงกัน เช่น งาน HRM HRD หรือ แรงงานสัมพันธ์
 • มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาชีพหลากหลายสาขาที่ใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้ความชำนาญในหลักการหรือทฤษฎีการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา
 • มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเข้ากับการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ ได้หลากหลายและครอบคลุม
 • มีทักษะวิชาชีพเชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่ง และสาขาที่ใกล้เคียง เช่น งาน HRM HRD และ/หรืองานพนักงานสัมพันธ์ และรู้กว้างในสาขาวิชาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และนำผลการวิเคราะห์มาปรับใช้วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
 • ตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือประเด็นที่ไม่ชัดเจนได้อย่างอิสระ
 • มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร 
 • สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
 • สามารถบริหารจัดการงาน กำกับดูแลแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย บังคับบัญชา และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
6 HR Expert็

ผู้ชำนาญการหรือผู้บริหารระดับกลาง

 • เป็นผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการในวิชาชีพหลากหลายสาขา
 • มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลหลากหลายสาขา ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 • มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์กร หรือในวิชาชีพ
 • มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการงาน และ/หรือ ในวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา
 • มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎี และภาพรวมของงานบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถถ่ายโอนความรู้สู่การปฏิบัติ และประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม
 • มีทักษะวิชาชีพเชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่ง และสาขาอื่นที่ครอบคลุมหลากหลายและเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงกับสาขา และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อปรับใช้สถานการณ์ต่าง ๆ หรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างอิสระ
 • มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายระดับสูงขององค์กร
 • สามารถพัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย
 • สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
 • สามารถบริหารจัดการงาน บังคับบัญชา และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • รับผิดชอบ ส่งมอบงานด้วยวิธีการที่สามารถเพิ่มผลิตภาพ และกระตุ้นให้คนในวิชาชีพมีความรับผิดชอบ
7 Senior HR Expert

ผู้ชำนาญการพิเศษหรือผู้บริหารระดับสูง

 • เป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญระดับสูงในการบริหารจัดการในวิชาชีพ และ/หรืองานบริหารอื่น ๆ
 • มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์รวม ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 • โดยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์กร และภายนอกองค์กร
 • มีความรู้ความชำนาญระดับสูงในการบริหารจัดการงานบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคลอย่างลึกซึ้งและหลายหลายด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมความสัมพันธ์ของงานการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล และความารู้และทักษะวิชาชีพอื่น ๆ ที่หลากหลาย สามารถประเมินค่าการปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพเชิงลึก และหลากหลาย เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์องค์กร และจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และครอบคลุม
 • สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการ เหตุผล เป็นระบบ ริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม หรือองค์กรความรู้ใหม่ รวมถึงกระบวนการใหม่ ๆ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพในการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และประเมินปัญหาที่ซับซ้อน/ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรุปผลและจัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางในการปรับปรุงพัฒนางานในระบบยาวได้
 • แสดงออกถึงภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
 • สามารถตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้อย่างอิสระ พัฒนาและทดสอบวิธีการใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรม ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์องค์กร และสนับสนุนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในวิขาขีพนั้น ๆ
 • รับผิดชอบ ส่งมอบงานด้วยวิธีการที่สามารถเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างสำนึกให้ทีมงานมีความรับผิดชอบ
 • แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ/หรือ ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์กรหรือในวิชาชีพ

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.