บทบาท หน้าที่

1) เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะของนักบริหารงานบุคคล ตามมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

2) ให้การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ในทุกระดับชั้น ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

3) มีอำนาจ ในการให้ การคงไว้ การต่ออายุ การขยาย และลดขอบข่ายการรับรอง การพักใช้ การเพิกถอนการรับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักบริหารงานบุคคล


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.