https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะบุคคล ครั้งที่ 2/2561
กลับš
ครั้งที่ 2/2561 ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3, 4 และ 5
ศูนย์สอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) - กทม.
เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 6 มิ.ย. 2561
สอบข้อเขียน 15 มิถุนายน 2561
สอบสัมภาษณ์ 28-29 มิ.ย. 2561
ค่าธรรมเนียมการสอบ - ชั้นคุณวุฒิ 3 = 350 บาท - ชั้นคุณวุฒิ 4 = 400 บาท - ชั้นคุณวุฒิ 5 = 500 บาท
http://www.pmat.or.th/hrci