https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
รางวัลนักบริหารบุคคลดีเด่น
HR AWARDS
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ที่พยายาม จะสรรหา นักบริหารงานบุคคลดีเด่น และนักบริหารงานบุคคลดาวเด่น โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสรรหา คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารงานบุคคลดีเด่นประจำปี
2. เพื่อใช้รางวัลการสรรหาและคัดเลือกเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมเผยแพร่และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันการจัดงานบุคคล

โดยได้แบ่งประเภทรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. นักบริหารงานบุคคลผู้ทรงคุณค่า
2. นักบริหารงานบุคคลดีเด่น
3. นักบริหารงานบุคคลดาวเด่น

สำหรับรายละเอียดผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี , คุณสมบัติของผู้สมัคร ,รายชื่อคณะกรรมการ และ ใบเสนอชื่อ,มีดังนี้ 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบเสนอชื่อ (word)  (Pdf)