https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
สัมมนาและฝึกอบรม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ลำดับที่ หลักสูตร PM/APM วันที่
การจัดการงานบุคคล (Certification)
1 การจัดการงานบุคคลชั้นสูง รุ่นที่ 39
3-4,9-11,24-25,29-30 พ.ย.และ 14-16 ธ.ค. 2560
     
ลำดับที่ หลักสูตร Certification วันที่
นักฝึกอบรมมืออาชีพ (Certification)   ลงทะเบียนสัมมนา
1 Module I - การวางแผนฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร 7 ส.ค. 2560
2 Module II - การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การคิดและเขียนหลักสูตร 11 ส.ค. 2560
3 Module III - การบริหารจัดการและการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ 5 ก.ย. 2560
4 Module IV - การประเมินผลและติดตามผลหลังการฝึกอบรมครบวงจร จนถึงการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนฝึกอบรม (ROI) 4-5 ต.ค. 2560
นักสรรหาว่าจ้างแบบมืออาชีพ (Certification) ลงทะเบียนสัมมนา
1 Module I - กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรอย่างมืออาชีพ 9 ส.ค. 2560
2 Module II - เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 16 ส.ค. 2560
3 Module III - การสร้างแบบทดสอบเพื่อการจ้างงาน 13 ก.ย. 2560
4 Module IV - การจ้างงาน การบรรจุ แต่งตั้งและการปฐมนิเทศพนักงาน 11 ต.ค. 2560
นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนแบบมืออาชีพ (Certification) ลงทะเบียนสัมมนา
1 Module I - เทคนิคการวิเคราะห์ค่างานและการจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน 18 ก.ค. 2560
2 Module II - การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ภาคปฎิบัติ 24-25 ส.ค. 2560
3 Module III - เทคนิคการบริหารการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ 21 ก.ย. 2560
ลำดับที่ หลักสูตร วันที่
สิงหาคม ลงทะเบียนสัมมนา
1 การวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน 4 ส.ค. 2560
2 การทำแผนงานปรับปรุงและพัฒนา หลังการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน 15-16 ส.ค. 2560
3 เทคนิคการคัดเลือกบุคลากร ด้วยการใช้แบบทดสอบ 10 ประเภท 23 ส.ค. 2560
4 การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR 24 ส.ค. 2560
5 การจัดทำแผนพัฒนาบุลากรเป็นรายบุคคล 29 ส.ค. 2560
6 การพัฒนาพนักงานด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 30 ส.ค. 2560
กันยายน ลงทะเบียนสัมมนา
1 การบริหารคน 9 ประเภท 7 ก.ย. 2560
2 ตัวชี้วัดความสำเร็จในงาน Key Performance Indicator - KPI 12 ก.ย. 2560
3 กลยุทธ์หัวหน้างานมืออาชีพ : หัวหน้าที่เป็นผู้นำองค์กรยุค 4.0 20 ก.ย. 2560
4 การสื่อสาร 361 องศา (Effective Communication in Practice) 22 ก.ย. 2560
5 ทักษะการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม 26-27 ก.ย. 2560
6 การพัฒนาองค์การ กิจกรรมการปรับปรุงงานในองค์การอย่างสร้างสรรค์ 28 ก.ย. 2560
7 สุดยอดทีมสร้างความประทับใจให้ลูกค้า 28 ก.ย. 2560
ตุลาคม ลงทะเบียนสัมมนา
1 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 18 ต.ค. 2560
2 การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองค์การ 20 ต.ค. 2560
3 การพัฒนาภาวะผู้นำ : สำหรับหัวหน้างาน กับทักษะทางการบริหาร 24-25 ต.ค. 2560
4 รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฏหมายและแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารและ HR ต้องทราบ 31 ต.ค. 2560
พฤศจิกายน ลงทะเบียนสัมมนา
1 นักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ เจาะลึกการเจรจาข้อเรียกร้องและ Workshop 1,3,7 พ.ย. 2560
1 การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน 3 พ.ย. 2560
2 การบริหารผลงานลูกน้องอย่างมืออาชีพ 8 พ.ย. 2560
3 เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 9 พ.ย. 2560
4 การบริหารสวัสดิการอย่างมืออาชีพ 15 พ.ย. 2560
5 การบริหารฝึกอบรมแบบครบวงจร 27 พ.ย. 2560
6 เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ภาคเข้มข้น 29-30 พ.ย. 2560
ธันวาคม ลงทะเบียนสัมมนา
1 Train the trainer (workshop) 13-14 ธ.ค. 2560
2 ทักษะการคิดบวกและคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์การสมัยใหม่ 15 ธ.ค. 2560
3 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างเส้นทางสายอาชีพให้พนักงาน ภาคปฏิบัติ 19 ธ.ค. 2560
4 บทบาทของผู้บังคับบัญชาตามสายงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR for non HR) 20 ธ.ค. 2560
n Cognitive-Flexibility Generic
หมายเหตุ :
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
- วัน - เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การยกเลิกหลักสูตรสัมมนา โปรดแจ้งก่อนล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสัมมนา 30 %
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
2/6, 2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-374-0855 ต่อ 12 โทรสาร : 02-374-0855 ต่อ 8
อีเมล : public@pmat.or.th www.pmat.or.th