https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ
 บริการด้านวิชาการ

- การฝึกอบรม สัมมนา ความรู้ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รับส่วนลดหลักสูตรละ 800 - 1,000 บาท จากราคาผู้สนใจทั่วไปในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปของสมาคมฯ (Public Training)
- ค่าธรรมเนียม อัตราพิเศษในการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์การ
- บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารบุคคล ปัญหากฎหมาย และแรงงาน สัมพันธ์โดยนักบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการจัดการงานบุคคล
- สิทธิในการเข้าฟังการสัมมนาฟรี ทุก 3 เดือน และในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี
- สิทธิในการซื้อเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรต่างๆ และหนังสือใน โครงการตำรา ของสมาคมฯ ในราคาพิเศษ
- เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี "วันนักบริหารงานบุคคล" ซึ่งนำเสนอ ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบริหารบุคคลในราคาพิเศษ


บริการข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการสำหรับวิชาชีพบริหารงานบุคคล

การฝึกอบรมวารสารการบริหาร วารสารราย 3 เดือนที่ รวบรวมความ คิดเห็น บทความ ความรู้ ทางวิชาการด้านบริหารงานบุคคลและแรงงาน สัมพันธ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา และองค์การต่างๆ มากกว่า 50 ปี โดยสมาชิกจะได้รับวารสาร 4 เล่ม ต่อ 1 ปี่
โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมวิชาชีพบริหารงานบุคคล ทำการศึกษาวิจัยความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพให้สมาชิกได้นำไปใช้ในการปฎิบัติงานอาทิเช่น การสำรวจอัตราค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการประจำปี งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ฯลฯ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสมาคม 

- ร่วมเป็นตัวแทนของสมาชิกในการบริหารสมาคมฯ
- สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ตลอดจนมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของสมาคมฯ

- ร่วมเป็นตัวแทนของ นักบริหารบุคคล ภาคเอกชน ในการประสานความร่วมมือและสร้างสรรค์การแรงงานสัมพันธ์ ระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อประโยชน์สุขของแรงงานไทย อาทิเช่น โครงการรัฐประชา อาสาสร้างงาน โครงการส่งเสริมการมีงานทำ โครงการความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ

- ร่วมเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพบริหารงานบุคคลของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สมาคมฯ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักบริหารงานบุคคลของประเทศไปสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลกับต่างประเทศทั้งในระดับอาเซียน และภูมิภาคแปซิฟิคอันจะนำประโยชน์ มาสู่มวลสมาชิกในการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย