https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
อัตราค่าสมาชิก
อัตราค่าสมาชิก

ประเภทสมาชิก แรกเข้า ค่าบำรุง Vat 7% รวม
 สามัญรายปี 300  700 70  1,070
 สามัญตลอดชีพ 300  7,000 511   7,811
 สถาบันรายปี  1,000  2,000  210 3,210
 สถาบันตลอดชีพ  1,000  20,000  1,470  22,470
 องค์กรนักบริหารบุคคลรายปี 1,500 2,000 245 3,745
 องค์กรนักบริหารบุคคลตลอดชีพ 1,500 20,000 1,505 23,005
 สบทบ - 500 35 535
 กิตติมศักดิ์  -  -


*สมัครสมาชิกประเภทรายปี สิ้นสุดอายุ ณ วันที่สมัครในปีถัดไป
*ปีถัดไปชำระค่าบำรุงสมาชิก (ราคารวม Vat 7% แล้ว)
  - สถาบันรายปี ปีละ 2,140 บาท
  - สามัญรายปี ปีละ 749 บาท
  - องค์กรนักบริหารบุคคลรายปี ปีละ 1,605 บาท
  - สมทบ รายปี ปีละ 535 บาท
  - นิสิต/นักศึกษา รายปี ปีละ 214 บาท