https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
ผลการสำรวจเรื่อง บทบาทของ Bigdata
กลับš
 

ผลการสำรวจเรื่อง บทบาทของ BIG DATA
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 112 คน โดย 54.5% อยู่ในอุตสาหกรรมบริการ และ 52.7% มีจำนวนบุคลากรมากกว่า 1,000 คน

พบว่า
29.5% องค์กรมีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปของ cloud-based มากกว่า 50% ของข้อมูลทั้งหมด
41.1% องค์กรได้มีการนำข้อมูลมาใช้เป็นส่วนสำคัญเพื่อขับเคลื่อนในโครงการต่างๆ แล้ว
74.1% คาดหวังว่าการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สำหรับโครงการที่นำข้อมูลมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน

เป้าหมายทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ในการใช้ Big Data 3 อันดับแรก คือ
1. พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
2. การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นข้อมูลมากขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนวิธีในการปฏิบัติงาน

เกณฑ์สำคัญในการประเมินผู้ให้บริการด้านข้อมูลและ Analytics 3 อันดับแรก คือ
1. ความเหมาะสมในการนำมาผสมผสานกับโครงสร้างเดิม
2. ความยืดหยุ่น
3. การให้คำแนะนำและบริการ

ทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง