https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
มองแนวโน้มค่าตอบแทนพนักงานหลากมิติมากกว่าแค่เงินเดือน ผ่าน PMAT Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2019/2020
กลับš
มองแนวโน้มค่าตอบแทนพนักงานหลากมิติมากกว่าแค่เงินเดือน ผ่าน PMAT Thailand Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2019/2020

PMAT เผยผลสำรวจ Total Remuneration Mix ที่คิดจาก Base salary ร่วมกับ Fix Bonus, Other cash supplement, Hardship Allowance และ Benefits ที่ได้จากการสำรวจ 132 บริษัท ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ
พบข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งท่านผู้บริหาร นักทรัพยากรมนุษย์ และคนทำงานทุกคน


👉 ปี 63 คาดการณ์ว่าการปรับเงินเดือนจะปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5.07 เมื่อเทียบอัตราการปรับเงินเดือนปี 62 อยู่ที่ร้อยละ 5.06 ถือว่า เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
👉มองย้อนหลัง 3 ปี ค่าแรงขั้นต่ำ ตั้งแต่ปี 2560-2562 เพิ่มขึ้นปีละ 10 บาท คือ 310 บาท, 320 บาท และ 330 บาท/วัน ตามลำดับ
👉ค่าเฉลี่ยของการปรับค่าแรงรายวัน เพิ่มขึ้น 18บาท/วัน ในบางอุตสาหกรรม มีแนวโน้มจะปรับขึ้น มากที่สุด128 บาท/วัน
👉ค่าเฉลี่ยของการให้ โบนัสคงที่อยู่ที่ 1.38 เท่า โดย สูงสุดอยู่ที่กลุ่มยานยนต์และปิโตเคมี ให้สูงถึง 3.8 เท่า และ 3 เท่า ของเงินเดือน ตามลำดับ
👉หลายองค์การคิดโบนัสผันแปร จาก ผลงานขององค์กร และ ผลงานของทีม ผลงานรายบุคคล ระดับตำแหน่ง อายุงาน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของโบนัสผันแปร อยู่ที่ 2.73 เท่า ของเงินเดือน โดยกลุ่มยานยนต์จ่ายหนักถึง 7 เท่า
👉ที่ตั้งของสถานประกอบการเมืองใหญ่ เมืองเล็ก เมืองอุตสาหกรรมไม่มีผลต่อการกำหนด Total Remuneration พบว่ามีสัดส่วนในการให้ค่าตอบแทนทุกประเภทใกล้เคียงกัน
👉น่าสนใจว่า ธุรกิจที่อยู่ในเมืองที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้ Fix Bonus คิดเป็นร้อยละ 6.01 ของค่าตอบแทนทั้งหมด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
👉Commission และ Incentive ยังคงเน้นให้ตามยอดขาย กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมนำโด่งในการจ่าย โดยให้ Commission สูงสุดถึง 238% และให้ Incentive สูงสุด ถึง 200%ของ Base salary
👉 เด็กจบใหม่เงินเดือนแรกจ้างตามวุฒิ ปี 62 ยังคงใกล้เคียงกับ ปี 61 ปวช. สายเทคนิคเริ่มที่ 11,000 บาท สายพาณิชย์เริ่ม 10,000 บาท เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปวส. โดยสายเทคนิค ที่ 16,000 บาท สายพาณิชย์ เริ่มที่ 15,000 บาท
👉เด็กจบใหม่สาขาวิศวกรรม ยังแต้มต่อดีไม่มีตก อัตราเงินเดือนแรกจ้างสูงที่สุดโดยอยู่ที่ 20,000 บาท มากกว่าปริญญาโทบางสาขาที่อยู่ที่ 18,000 บาท ในขณะที่ผู้จบป.ตรี สาขาอื่นๆ มีอัตราเงินเดือนแรกจ้าง ที่ 15,000 บาท
👉 องค์การดูแลพนักงานอย่างไร? พบว่า ค่าใช้จ่ายพนักงาน อยู่ที่ 313,000 บาทต่อ/คน/ปี สัดส่วน HR ต่อพนักงานเฉลี่ย HR 1:84 คน และกว่าร้อยละ 83 ขององค์กรทั้งหมดมีแผนยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคลเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจ
👉สุดท้ายมาดูที่ อัตราการลาออกของพนักงาน ในปี 62 พบว่า สมัครใจ Say Goodbye กับองค์การร้อยละ 15.3 ไม่สมัครใจร้อยละ 4.4 เป็นสัญญาณว่าองค์การมีแนวโน้มต้องสูญเสียพนักงาน 1 คนจากจำนวนพนักงาน 5 คน โดย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างครองแชมป์อัตรา Turnover สูงที่สุด


ปี 2563 ความท้าทายหลากหลายรอให้ทุกองค์การเผชิญอยู่การวางแผนค่าตอบแทนที่ดี จะดึงคนเก่าที่ทำงานดีให้อยู่ต่อ และหาคนใหม่ที่ตรงความต้องการพร้อมขับเคลื่อนองค์การฝ่าลมแรงของกระแสความท้าทาย
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ค่าตอบแทน ทั้งหมดนี้มีอยู่ใน PMAT Thailand Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2019/2020


หากท่านสนใจสั่งซื้อ ผลการการสำรวจค่าตอบแทนรวม และวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย ประจำปี 2562/2563

ติดต่อ : คุณภัทรรัมภา วงศ์นาถ
โทร 02-374-0855 ต่อ 32
survey@pmat.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

สั่งซื้อ