https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
How Will AI Change Work?
กลับš
 

How Will AI Change Work?

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีความสำคัญต่อการปรับตัวขององค์กรและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงใน และแน่นอนว่า AI, Big Data Analytics, รวมถึงหุ่นยนต์ที่มีความสามารถสูง ต่างเข้ามาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน องค์กรจึงต้องมีกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จากผลการสำรวจของ Accenture "Reworking the Revolution“ ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1,200 คน พบว่า

75% กำลังเร่งการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
72% มีนโยบายในการตอบสนองต่อการแข่งขัน มีการนำเอาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความสำคัญของการนำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับการแข่งขันรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ บางองค์กรได้ปรับโฉม องค์กรเป็น “องค์กรอัจฉริยะ” โดยมีกระบวนการทำงานทั้งหมดจะแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ รวมถึงการนำเครื่องจักร เทคโนโลยีมาใช้

ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทอย่างมากในโลกการทำงาน สิ่งสำคัญ คือการเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

- AI จะเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน ทั้งในงานที่อาศัยทักษะระดับปานกลางไปจนถึงงานที่ต้องใช้ทักษะสูง ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์ที่จะทำงานหรือช่วยในการทำงานที่ใช้ทักษะต่ำ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คือ อัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ผลตอบแทนจากการทำงานที่ลดลง หรืออาจนำไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- AI จะมีความสามารถในการประมวลผลมากยิ่งขึ้น ในอีกสองทศวรรษ AI จะสามารถเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งสมองของมนุษย์จะถูก “สแกน” และ “ดาวน์โหลด” ไปยังคอมพิวเตอร์ ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้จะถูกสร้างเป็นองค์ความรู้ที่มีข้อมูลอยู่อย่างมากมาย ซึ่งอาจนำไปสู่โลกที่พึ่งพาแรงงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
- AI จะทำให้การผลิตจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว องค์กรศักยภาพสูง จะมีการสร้างงานใหม่ๆ ขึ้น โดยเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูง ทำให้องค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์ และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลงานและผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 - เมื่อองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างเต็มที่ จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้บนโลกดิจิทัลอย่างแท้จริง


Source : hbr.org