https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
How to Set Up an AI Center of Excellence
กลับš
 

How to Set Up an AI Center of Excellence
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial intelligence: AI เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวขององค์กร ที่สามารถช่วยให้องค์กรสามารถปรับกระบวนการให้เหมาะสม สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงเป็นเครื่องมือที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายธุรกิจที่สามารถมูลค่าได้มหาศาล ดังนั้น AI จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้สามารถสนับสนุนธุรกิจให้มีรูปแบบและศักยภาพใหม่ๆ เกิดขึ้น หากองค์กรต้องการจะมีทีมงานที่รับผิดชอบงานด้าน AI โดยเฉพาะ สิ่งสำคัญที่ควรมี คือ
1. สร้างวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายยสำหรับ AI ขององค์กร เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในการพูดคุย ทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ว่าเทคโนโลยี และเครื่องมือที่มีสามารถทำอะไรได้บ้าง และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างไร
2. ระบุแนวทางการนำ AI ไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ผู้พัฒนา AI จะต้องมีการกำหนดรายการของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในองค์กร ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
3. กำหนดระดับของการนำ AI มาใช้ ว่าจะต้องมีการเริ่มต้นจากจุดใดก่อน และทำการขยายผลไปยังส่วนอื่นๆ ต่อไป
4. กำหนดโครงสร้างของข้อมูลเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงแพลตฟอร์มของข้อมูล และเครื่องมือที่ต้องการ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลทุกประเภทมาจัดระเบียบเข้าด้วยกัน ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประสานความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ศูนย์ AI ขององค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย ผู้จำหน่ายเทคโนโลยี หรือแหล่งความเชี่ยวชาญทางนวัตกรรมอื่นๆ ซึ่งองค์กรสามารถลงทุนในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ
6. พัฒนาและบำรุงรักษาเครือข่าย AI ให้สามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด โดยจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ขยายผลความสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเป็นแรงเสริมให้การนำ AI มาใช้ในองค์กรนั้นสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวอย่างทวีคูณ การจัดตั้งหน่วยงานด้าน AI ในองค์กร จะช่วยให้เกิดการรวมศูนย์เทคโนโลยี เครื่องมือ และนวัตกรรมขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อการทำงานที่สอดประสานกันทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน หากคุณเป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ สิ่งที่จะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเรียนรู้บริบทขององค์กร และการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด