https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
7 Ways Chatbots and AI are Disrupting HR
กลับš
 

7 Ways Chatbots and AI are Disrupting HR

Chatbots และ AI ได้กลายมาเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย จากผลการสำรวจของ  Forrester พบว่า 85% ของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในองค์กรจะมีการซอฟต์แวร์หุ่นยนต์มาใช้ในอีก 5 ปี และ 87% ของ CEO มองว่าจะมีการขยายผลไปสู่การใช้ AI ในงานทรัพยากรมนุษย์

ซึ่งการผลักดันเพื่อนำ AI หรือหุ่นยนต์เข้ามาใช้ เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพของแรงงาน ลดต้นทุน และการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและบุคลากร เราจึงของนำเสนอ 7 แนวทางของการนำ Chatbots และ AI มาใช้เพื่อการเปลี่ยนโฉมของงาน HR ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. Recruitment ในการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งงาน Chatbots สามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการคัดกรอกใบสมัคร ไม่ใช่เพียงการได้มาซึ่งข้อมูลของผู้สมัครเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตรวจประวัติได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
2. On-boarding ได้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งบุคลากรสามารถพูดคุยและโต้ตอบได้
3. FAQ’s on Company Policies หลายครั้งที่บุคลากรต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายขององค์กร Chatbots จะเข้ามาทำหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยงานให้กับ HR เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
4. Employee Training การฝึกอบรมบุคคลโดยใช้ Chatbots นั้นมีประสิทธิภาพมากเนื่องจากได้มีส่วนร่วม โต้ตอบมากขึ้นแทนการนั่งดูวิดีโอเพียงอย่างเดียว
5. Common Questions บุคลากรอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละเดือนเพื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร HR bots จะช่วยให้พนักงานได้รับคำตอบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจให้มากขึ้น
6. Benefits Enrollment งานด้านสวัสดิการเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดความสับสนมากที่สุด HR bots จะเข้ามาช่วยให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการและได้รับข้อมูลที่จำเป็น
7. Annual Self Assessment/Reviews ผู้นำมากกว่า 58% กล่าวว่ากระบวนการทบทวนผลการปฏิบัตงานแบบเดิมมีความล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ Chatbots จะ ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า การนำ Chatbot AI หรือหุ่นยนต์เข้ามาใช้ได้มากมาย ทั้งนี้ยังจะต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ข้อจำกัดทางกฎหมาย ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และศักยภาพในการนำมาใชอย่างเหมาะสมกับบริบทขององค์กร

Source: chatbotsmagazine.com