https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
4 ประเภทของผู้นำแห่งอนาคต
กลับš

 “4 ประเภทของผู้นำแห่งอนาคต”
1. ผู้กระหายการเรียนรู้ ผู้นำส่วนใหญ่มักชอบเป็นผู้สอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ประสบการณ์น้อยกว่า แต่สำหรับผู้นำในโลกอนาคตนั้นควรเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด “เรียนรู้ให้รวดเร็วเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง”
2. ผู้พลิกโฉมทางความคิดของตนเอง บ่อยครั้งการพัฒนาหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มักจะมีการยึดติดอยู่กับกรอบทางความคิดแบบเดิมๆ จึงทำให้ไม่เกิดนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ได้ สิ่งที่มีความท้ายทายคือ ผู้นำจะต้อง “ระเบิดความคิด” ของตนเอง ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยความภาคภูมิใจที่มีต่อความสำเร็จ ณ ปัจจุบัน จะเป็นอุปสรรคต่อมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ
3. ผู้ที่เชื่อมั่นในการมองโลกในแง่ดีและความเป็นจริง การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อสมาชิกในองค์กรมีความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้นำจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นสมาชิกให้มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นกับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต
4. ผู้กระตือรือร้นในการทดลอง ผลลัพธ์ที่ทุกคนไม่ต้องการพบเจอ คือ ความล้มเหลว แต่สำหรับผู้นำแห่งอนาคตนั้นควรสนับสนุนความคิดที่มีอยู่มากมายจากสมาชิก แม้ว่าแนวทางหรือความคิดนั้นอาจนำพาไปสู่ความผิดพลาดล้มเหลว ด้วยเหตุที่ว่า ไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยปราศจากความพ่ายแพ้ ไม่มีความก้าวหน้าได้ที่ได้มาโดยปราศจากข้อผิดพลาด ความกระตือรือร้นในการลองผิดลองถูก จะช่วยให้สามารถนำพาองค์กรไปการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายได้

Source : Harvard Business Review