https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Top HR Technology Trends for 2018
กลับš
 
Top HR Technology Trends for 2018

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์เชิงทำนาย และแอพลิเคชั่น ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์แทบทุกครัวเรือนตลอดจนการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ในองค์กร ซึ่งแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในปี 2561 มีดังต่อไปนี้
1. Blockchain : เป็นบัญชีทางดิจิทัลในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครหรือพนักงาน ที่มีความปลอดภัยและเป็นความลับ โดยให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
ซึ่ง Blockchain เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เนื่องจากใช้งานง่ายและมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ว่าจะมีการนำ Blockchain เข้ามาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นอีกใน 18-24 เดือนข้างหน้า
2. AI : การนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการตัดสินใจ ทบทวนกระบวนการทำงาน และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนธุรกิจยุคดิจิทัลภายในปี 2025
3. Intelligent Apps and Analytics : องค์กรต่างๆ มีการนำแนวคิดของ AI มาใช้ในการสร้างแอพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ทางการขายและการตลาด การรักษาความปลอดภัย ซึ่งแอพลิเคชั่นอัจฉริยะเหล่านี้จะทำให้ลักษณะการทำงานและโครงสร้างขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
4. Intelligent Things Come to Work : AI จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับสิ่งต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้มากขึ้น เช่น ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต นักทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจ้างงานบุคคลที่สามารถทำงานกับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้
5. Conversational Platforms : ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร หรือแม้กระทั่งการสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กรกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นการติดต่อผ่านแพลตฟอร์มการสนทนาบนโลกดิจิทัล

Source: shrm.org