https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
ทำอย่างไรเมื่อสงกรานต์กลายเป็นวันทำงาน ช่วงวิกฤต COVID-19
กลับš

 ทำอย่างไรเมื่อสงกรานต์กลายเป็นวันทำงาน ช่วงวิกฤต COVID-19

มาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวันหยุดตามกฎหมายกันก่อนนะคะ ปกติแล้ว กฎหมายให้นายจ้าง กำหนด วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี ซึ่ง12 วัน มาจาก วันหยุดราชการ (** ศาลฎีกาก็เคยมีคำพิพากษาว่าการประกาศวันหยุดตามประเพณีจะต้องประกาศจากวันหยุดราชการ หากประกาศโดยใช้วันอื่นจะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดตามประเพณี แต่ไม่เป็นโมฆะ) วันหยุดทางศาสนา วันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น และอีก 1 วันคือวันแรงงาน

สถานการณ์ของ “วันหยุดสงกรานต์” 2563
มติศูนย์ COVID19 ให้งดวันหยุดราชการในช่วง 13-15 เมษายน ไม่ถือว่าเป็นเป็นวันหยุดราชการ และไม่เป็นวันหยุดงานของภาคเอกชน

หาก ครม. เห็นชอบ ให้ วันที่ 13-15 เมษายน ไม่เป็นวันหยุด
“วันหยุดสงกรานต์”จะไม่ใช่ วันหยุดราชการ และ ไม่เข้าเกณฑ์ เป็นวันหยุดตามประเพณี

HR ต้องทำอย่างไรต่อไป

1. ประกาศยกเลิกวันหยุดสงกรานต์
2. สร้างความเข้าใจและขอให้ลูกจ้างเข้ามาทำงานตามปกติ
3. รอรัฐบาลประกาศวันหยุดตามประเพณีใหม่ จำนวน 3 วัน และประกาศให้ลูกจ้างทราบ

สารพันคำถาม

Q: นายจ้างให้เป็นวันลาโดยไม่รับค่าจ้างในช่วงสงกรานต์ได้หรือไม่
A:

Q:นายจ้างยังคงยืนยันให้ สงกรานต์ เป็นวันหยุดตามประเพณีได้หรือไม่
A: ได้ เพราะ ถึงจะไม่ใช่วันหยุดราชการ แต่วันสงกรานต์ยังคงเป็นวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น
แต่ไม่ควรทำ เพื่อไม่ให้ขัดต่อมาตรการ Social Distance

Q: ถ้านายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณี ไว้ 16 วัน แล้ว ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ ไป 3 วันต้องมีวันหยุดชมเชยหรือไม่
A: ตามกฎหมายไม่ต้องมี
แต่ต้องพิจารณาผลตอบรับของพนักงานซึ่งอาจไม่พอใจ

ไปดูว่าเอกชนแต่ละที่จัดการกับกรณีนี้อย่างไร
องค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีแนวปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ
1. ให้ 13 - 17 เมษายน 2563 เป็นวันทำงานปกติทั้ง 5 วัน และ จะพิจารณาให้วันหยุดชดเชย 5 วัน ภายหลัง
2. เบื้องต้นบางองค์การยังคงยืนยันเป็นวันหยุดตามปฏิทินเดิม เพราะ
มีปรับปรุงทั้งโรงงานในช่วงวันหยุด หากต้องปรับแผนให้หยุดชดเชยในช่วงอื่นจะส่งผลต่อการส่งมอบสินค้า ใช้มาตรการสื่อสารให้พนักงานระมัดระวังป้องกันตนเอง

**แนวทางข้อ 2 ไม่ใช่กรอบวิธีปฏิบัติที่บังคับใช้กันกับทุกสถานประกอบการ (ข้อมูลจาก ชมรม MAC)

Toyota Motor ประกาศให้ 13-17 เมษายน เป็นวันทำงานปกติ
(ตามคำสั่งบริษัท ฉบับที่ 18/2563)

เรากำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตต่างๆ ถาโถมเข้ามา องค์กร และ HR ควรมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีนะคะ