https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
2021: The 'Next Normal’ in workplaces
กลับš


2021: The 'Next Normal’ in workplaces


ในปี 2021 นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือองค์กรต่าง ๆ ได้มีบทเรียนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ และวิกฤต ซึ่งท่ามกลางความปั่นป่วนทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ทำให้ เศรษฐกิจ องค์กร และวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างเกินความคาดหมาย

การปรับตัวที่จะต้องดำเนินไปทำให้เกิดรูปแบบการทำงานที่ต่างไปจากเดิม เช่น work-from-home การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ความไม่แน่นอนในอาชีพ เป็นยุคของ social distancing และการใส่ในในความปลอดภัยมากขึ้น หากเป็นเช่นนี้แล้ว อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็น Next Normal เรามาร่วมเรียนรู้สิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในปี 2564 และอนาคตข้างหน้าของการทำงานจะมีอะไรบ้าง


“การหลอมรวมเทคโนโลยีและวิถีชิวิตของมนุษย์เข้าด้วยกัน”

เป็นปีที่ทำให้องค์กรต้องหันกลับมาให้ความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) ของพนักงาน ทั้งในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพใจ เทคโนโลยีและการวิเคราะหข้อมูลด้านสุขภาพจึงเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดูและพนักงาน ออกแบบแนวทางเพื่อรับมือกับความเครียด ความกดดันในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพของพนักงานเชิงรุก ซึ่งตะเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้การดำเนินการในช่วงเวลาของยุค social distancing ให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


“เกิดนิยามใหม่ของการทำงาน”


หลายองค์กรต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายอันจะนำไปสู่การปรับโครงสร้างขององค์กรและบทบาทการทำงาน รวมถึงการผลักดันให้คนมีทักษะการทำงานที่สูงขึ้น เกิดการจ้างงานในรูปแบบสัญญาระยะสั้น การมอบหมายงานแบบอิสระ หรือการจ้างงานแบบ gig economy


“ทักษะการทำงานชั้นยอด”


ทักษะที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก คือ ทักษะด้าน Soft skills เช่น ความยืดหยุ่น (Resilience) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) ความมีอารมณ์ขัน (Humor) การจัดการความเสี่ยง (Risk management) เป็นต้น ซึ่งคนทำงานที่มีทักษะเหล่านี้จะหลายเป็นฮีโร่ในองค์กร ที่สามารถปรับตัวและมีความคล่องตัว ในฐานะผู้ที่มีทักษะการทำงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะต้องมีการผสมผสานทักษะเหล่านี้กับทักษะด้าน Hard Skill เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ


“การได้มาและรักษาบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talents)”


การที่องค์กรและธุรกิจจะสามารถตอบสนองต่อโลกแห่งความท้าทายที่ยากจะคาดเดา และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง คือ การมีขุนพลที่มีความสามารถพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ประการสำคัญคือ ทำอย่างไรที่องค์กรจะสามารถดึงดูดและรักษาคนเก่งอันเป็นฟันเฟืองที่สำคัญขององค์กรไว้ได้


“การทำงานระยะไกล”


การทำงานระยะไกลอาจทำให้ความใกล้ชิดของพนักงาน ความสนุกสนานที่เคยเกิดขึ้นในที่ทำงานอาจลดน้อยลง แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ชอบการทำงานจากที่บ้านมากกว่าการเดินทางไปที่สถานที่ทำงาน เนื่องจากทำให้มีเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ต้องเผชิญการการจราจร นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความหลากหลายของทีมทำงานที่องค์กรจะต้องมีแนวทางในการสร้างความผูกพัน และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมของพนักงานในองค์กรไปตามบริบทที่มีความแตกต่างกัน

การปรับตัวไปสู่อนาคตข้างหน้าที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่องค์กรควรตระหนักและให้ความสำคัญ ที่สิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ ความเข้าใจความต้องการของพนักงาน ความเข้าใจในทิศทางของธุรกิจ และเข้าใจในบริบทขององค์กรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตSource : www.peoplemattersglobal.com