https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
ชมรมบริหารงานบุคคล ชลบุรี
กลับš
        ชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมา ชมรมได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีทั้งส่วนราชการ องค์กรนายจ้าง สหภาพแรงงาน และตัวแทนลูกจ้างทุกภาคส่วน ส่งเสริมงานด้านวิชาการ ตลอดจนให้คำปรึกษาและพัฒนาสายวิชาชีพงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง ชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี มีสมาชิก องค์กร จำนวน 100 บริษัทและสมาชิกเว็บไซต์ ประมาณ 1000 คน ชมรมฯ จึงถือเป็นประหนึ่งสถาบันของวิชาชีพที่ทำกิจกรรมมาค่อนข้างยาวนาน และถือได้ว่าชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี เป็นชมรมแรกๆ ที่เป็นต้นแบบของการจัดตั้งชมรมบริหารงานบุคคลอื่นๆ ของภาคตะวันออกในเวลาต่อมา
       ปัจจุบันชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี ก้าวใหม่ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการชมรมให้มีความทันสมัยมากขึ้นภายใต้การทำงานของนักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นคลื่นลูกหลังที่รับภารกิจสานต่องาน HR จากรุ่นพี่ๆ ที่วางรากฐานการทำงานไว้ให้เป็นอย่างดี