https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
ภาคเหนือ
 
  • Update :(7/11/2015)
    ชมรมบริหารทรัพยากรมนุษย์จังหวัดลำพูน คือ การรวมตัวของผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การจ้างงานและการจัดสวัสดิการ การบริหารและจัดการองค์กร รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่แสวงหาผลกำไร