https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
อัตราค่าสมาชิก
อัตราค่าสมาชิก

ประเภทสมาชิก แรกเข้า ค่าบำรุง Vat 7% รวม
 สามัญรายปี 300  700 70  1,070
 สามัญตลอดชีพ 300  7,000 511   7,811
 สถาบันรายปี  1,000  2,000  210 3,210
 สถาบันตลอดชีพ  1,000  20,000  1,470  22,470
 องค์กรนักบริหารบุคคลตลอดชีพ 1,500 20,000 1,505 23,005 
 สบทบ  -  500  35 535 
 กิตติมศักดิ์ -  -  - -
         


*สมัครสมาชิกประเภทรายปี สิ้นสุดอายุ ณ วันที่สมัครในปีถัดไป
*ปีถัดไปชำระค่าบำรุงสมาชิก (ราคารวม Vat 7% แล้ว)
  - สถาบันรายปี ปีละ 2,140 บาท
  - สามัญรายปี ปีละ 749 บาท
  - องค์กรนักบริหารบุคคลรายปี ปีละ 1,605 บาท
  - สมทบ รายปี ปีละ 535 บาท
  - นิสิต/นักศึกษา รายปี ปีละ 214 บาท