https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
เกี่ยวกับโครงการ HR INNOVATION AWARD
กลับš
เด่นด้านใดด้านหนึ่งใน 9 Function in HRเด่นด้านใดด้านหนึ่งใน 9 Function in HR center;">HR INNOVATION AWARD
นวัตกรรม ผลแห่งปัญญา เพิ่มคุณค่าสู่ทุนมนุษย์

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของเส้นทางการนำพาองค์การไปสู่ความยั่งยืนและ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป็นหน้าที่สำคัญของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่าน กลไกและเครื่องมือ อันหลากหลายและที่สำคัญก็คือ การสร้างนวัตกรรมในงานด้าน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) เพื่อประโยชน์ต่อองค์การ บุคลากรในองค์การที่จะได้รับบริการจากงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ดีขึ้น ส่งให้เป็นการยกระดับงาน HR ให้เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ดังนั้นสมาคมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านงาน HR อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจัดให้มี โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Innovation Award)

เจตนารมณ์ของการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมรณรงค์ยกระดับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคล อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท ทั้งนี้มุ่งให้การสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ SME อีกด้วย


นิยามนวัตกรรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายรวมถึง การคิดและทำสิ่งใหม่ขึ้นมาใช้ในงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอาจเป็นแนวคิด การบริหารจัดการ กระบวนการ ที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนรวมถึงส่งผลผลลัพธ์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย (Multi-Stakeholders) ยิ่งเป็นการสะท้อนคุณค่าของนวัตกรรมนั้นโดยคำนึงถึงระดับของการเป็นนวัตกรรม และความสามารถนำไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้ได้กับทุกรูปแบบของกระบวนการทำงานในงานด้านทรัพยากรมนุษย์


 

ภาพความร่วมมือโดยทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)
ที่มาโครงการ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางการนำพาองค์การไปสู่ความยั่งยืนและการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป็นหน้าที่สำคัญของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านกลไกและเครื่องมืออันหลากหลาย และที่สำคัญก็คือ การสร้างนวัตกรรมในงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) เพื่อประโยชน์ต่อองค์การ บุคลากรในองค์การที่จะได้รับบริการจากงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีขึ้น ให้เป็นการยกระดับงาน HR เป็นที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านงาน HR อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจัดให้มีโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award)

เจตนารมณ์ของการมอบรางวัล

เพื่อส่งเสริมรณรงค์ยกระดับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคล อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท ทั้งนี้มุ่งให้การสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ SME Startup อีกด้วย

เป้าหมาย

- การวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
- ทำให้เกิดระบบการสร้างนวัตกรรมแบบองค์รวม
- คัดเลือกโครงการจากองค์กรทุกขนาดและทุกประเภทรวมถึงSME Start Up เพื่อรับรางวัลและการนำโครงการที่มีมาร่วม Sharing นวัตกรรมขององค์กรเพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

 เด่นด้านใดด้านหนึ่งใน 9 Function in HR