https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
รางวัลนักบริหารบุคคลดีเด่น
HR AWARDS
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ที่พยายาม จะสรรหา นักบริหารงานบุคคลดีเด่น และนักบริหารงานบุคคลดาวเด่น โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสรรหา คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารงานบุคคลดีเด่นประจำปี
2. เพื่อใช้รางวัลการสรรหาและคัดเลือกเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมเผยแพร่และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันการจัดงานบุคคล

โดยได้แบ่งประเภทรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. นักบริหารงานบุคคลผู้ทรงคุณค่า
2. นักบริหารงานบุคคลดีเด่น
3. นักบริหารงานบุคคลดาวเด่น

สำหรับรายละเอียดผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี , คุณสมบัติของผู้สมัคร ,รายชื่อคณะกรรมการ และ ใบเสนอชื่อ,มีดังนี้ 


 • Update :(22/3/2017)
  คณะกรรมการคัดเลือก
  ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะดังนี้

  1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
  คุณวรพงษ์ รวิรัฐ  ประธานคณะอนุกรรมการ
  คุณประกิต วิริโยทัย รองประธาน
  คุณฐาปบุตร ชมเสวี ที่ปรึกษา
  ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล ที่ปรึกษา
  คุณชำนาญ พิมลรัตน์  กรรมการ
  คุณขจรศักดิ์ หาญณรงค์  กรรมการ
  คุณสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กรรมการ
  คุณวิโรจน์ สิริจันทานนท์  กรรมการ
  คุณพรพล เด่นชา กรรมการ
  คุณศักดิ์ดา หวานแก้ว กรรมการ
   
   
  2. คณะกรรมการการสรรหาและประชาสัมพันธ์

  แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบัน จำนวน 40 ท่าน

  3. คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

  แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร จำนวน 15 -25 ท่าน
 • Update :(22/3/2017)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ประเภทนักบริหารงานบุคคลผู้ทรงคุณค่า


  1. เป็นผู้บริหารงานบุคคลอาวุโสประสบการณ์ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทั้งที่ยังอยู่ในวงการวิชาชีพ หรือเกษียณอายุแล้ว
  2. คุณสมบัติ ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามที่กำหนด
  3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยกำหนด
  4. ช่วยเหลือและหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน
  5. เป็นที่ยอมรับและนับถือในวงการวิชาชีพนี้

  ประเภทนักบริหารงานบุคคลดีเด่น

  1. ต้องเป็นนักวิชาชีพทรัพยากรบุคคล ระดับบริหารขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี และประสบการณ์ระดับบริหาร หรือเทียบเท่า 10 ปี ขึ้นไป ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด
  3. มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามกำหนด
  4. มีพฤติกรรมและจริยธรรมดี เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ ช่วยเหลือและหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน หรือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

  ประเภทนักบริหารงานบุคคลดาวเด่น

  แบ่งเป็นดาวเด่นในองค์การ 4 สาขา คือ

  คุณสมบัติ
  1. ประสบการณ์ในสายวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และในระดับบริหารหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 5 ปี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ใน 4 สาขา ดังนี้
  • การจ้างงาน (Employment)
  • การบริหารค่าตอบแทน (Compensation)
  • การพัฒนาพนักงาน (Employee Development)
  • การแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)
  2. มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามที่กำหนด
  3. มีพฤติกรรมและจริยธรรมดี เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้
  4. ช่วยเหลือและหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน หรือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบเสนอชื่อ (word)  (Pdf)