https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
สัมมนาและฝึกอบรม


ลำดับที่ หลักสูตร PM/APM วันที่
การจัดการงานบุคคล (Certification)   ลงทะเบียนสัมมนา
1 การจัดการงานบุคคล PM 420 4-6,12-14,18-21 ก.ค. 2561
2 การจัดการงานบุคคล PM 421 4-6,12-14,19-22 ก.ย. 2561
3 การจัดการงานบุคคล PM 422 10-12,18-19,25-27 ต.ค. และ 8-9 พ.ย. 2561
4 การจัดการงานบุคคลชั้นสูง APM 40 16-18,24-25 ส.ค. และ 7-8,14-15,27-29 ก.ย. 2561
     
ลำดับที่ หลักสูตร Certification วันที่
นักฝึกอบรมมืออาชีพ (Certification)   ลงทะเบียนสัมมนา
1 Module I - การวางแผนฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร 14 ส.ค. 2561
2 Module II - การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การคิดและเขียนหลักสูตร 6 ก.ย. 2561
3 Module III - การบริหารจัดการและการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ 3 ต.ค. 2561
4 Module IV - การประเมินผลและติดตามผลหลังการฝึกอบรมครบวงจร จนถึงการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนฝึกอบรม (ROI) 8-9 พ.ย. 2561
นักสรรหาว่าจ้างแบบมืออาชีพ (Certification) ลงทะเบียนสัมมนา
1 Module I - กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรอย่างมืออาชีพ 23 ส.ค. 2561
2 Module II - เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 20 ก.ย. 2561
3 Module III - การสร้างแบบทดสอบเพื่อการจ้างงาน 30 ต.ค. 2561
4 Module IV - การจ้างงาน การบรรจุ แต่งตั้งและการปฐมนิเทศพนักงาน 16 พ.ย. 2561
นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนแบบมืออาชีพ (Certification) ลงทะเบียนสัมมนา
1 Module I - เทคนิคการวิเคราะห์ค่างานและการจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน 9 ส.ค. 2561
2 Module II - การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ภาคปฎิบัติ 25-26 ต.ค. 2561
3 Module III - เทคนิคการบริหารการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ 11 ต.ค. 2561
นักแรงงานสัมพันธ์มือาชีพ  (Certification) ลงทะเบียนสัมมนา
1 นักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ เจาะลึกการเจรจาข้อเรียกร้องและ Workshop 16-17,22 ส.ค. 2561
ลำดับที่ หลักสูตร ประจำปี 2561 วันที่
สิงหาคม ลงทะเบียนสัมมนา
1 การวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน 2 ส.ค. 2561
2 การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR 6 ส.ค. 2561
3 เทคนิคการคัดเลือกบุคลากร ด้วยการใช้แบบทดสอบ 10 ประเภท 21 ส.ค. 2561
4 การบริหารสวัสดิการ 24 ส.ค. 2561
5 การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ สำหรับผู้นำยุคใหม่ 4.0 28 ส.ค. 2561
 6 อ่านคน หลอมคน เพิ่มศักยภาพคน  31 ส.ค. 2561
กันยายน ลงทะเบียนสัมมนา
1 การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองค์การ 4 ก.ย. 2561
2 รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฏหมายและแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารและ HR ต้องทราบ 11 ก.ย. 2561
 3 การบริหารคน Gen Y 18 ก.ย. 2561
 4 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสำหรับมือใหม่ (Professional Training Officer)  25-26 ก.ย. 2561
 5 บทบาทของผู้บังคับบัญชาตามสายงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR for non HR) 28 ก.ย. 2561 
ตุลาคม ลงทะเบียนสัมมนา
1 การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน 2 ต.ค. 2561
2 การบริหารฝึกอบรมแบบครบวงจร 9 ต.ค. 2561
3 เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ภาคเข้มข้น 17-18 ต.ค. 2561
4 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างเส้นทางสายอาชีพให้พนักงาน ภาคปฏิบัติ 25 ต.ค. 2561
พฤศจิกายน ลงทะเบียนสัมมนา
1 แก้ปัญหาความผูกพันด้วย HR Audit 1 พ.ย. 2561
2 การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วยระบบพี่เลี้ยงและการสอนแนะ 6 พ.ย. 2561
3 Train the trainer (workshop) 14-15 พ.ย. 2561
4 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 22 พ.ย. 2561
5 การจัดทำแผนพัฒนาบุลากรเป็นรายบุคคล 26 พ.ย. 2561
6 เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม 27-28 พ.ย. 2561
ธันวาคม ลงทะเบียนสัมมนา
1 ตัวชี้วัดความสำเร็จในงาน Key Performance Indicator - KPI 4 ธ.ค. 2561
2 เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 7 ธ.ค. 2561
3 การบริหารผลงานลูกน้องอย่างมืออาชีพ 12 ธ.ค. 2561
4 อ่านคน หลอมคน เพิ่มพลังศักยภาพคน 14 ธ.ค. 2561
     
     
หมายเหตุ :
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
- วัน - เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การยกเลิกหลักสูตรสัมมนา โปรดแจ้งก่อนล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสัมมนา 30 %
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
2/6, 2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-374-0855 ต่อ 12 โทรสาร : 02-374-0855 ต่อ 8
อีเมล : public@pmat.or.th www.pmat.or.th