https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
KPIs VS OKRs แตกต่างกันอย่างไร?
กลับš
 
KPIs VS OKRs แตกต่างกันอย่างไร?

ปัจจุบันนี้ลักษณะการทำงานของพนักงานในองค์กรนั้นมีรูปแบบ และลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการวัดผลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องการสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในแนวคิดที่หลายองค์กรได้ให้ความสนใจคือ “OKRs” ที่ประกอบด้วย การวัดผลด้วยวัตถุประสงค์หลัก (Objectives) ที่บอกให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของหน่วยงานว่าต้องการอะไร (What) และ ผลลัพธ์หลัก (Key Results) ที่เป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น (How) แต่สิ่งสำคัญคือ การวัดผลด้วยแนวคิดแบบ OKRs นั้นต่างจากการวัดผลแบบเดิมหรือที่เราคุ้นเคยกัน คือ KPIs อย่างไร?

KPIs
1.องค์กรสร้างตัววัดให้ อาจไม่ตรงกับงาน
2. ตัววัดอาจจะไม่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร (ในบางกรณี) ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและการประเมินผลการทำงาน
3. มีการต่อรองค่าเป้าหมาย
4. พนักงานจะเน้นเฉพาะสิ่งที่ถูกวัดใน KPIs โอกาสเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก
5. มีการทำงานเป็นลักษณะของ Silo ไม่ค่อยเกิดความร่วมมือกันในองค์กร

OKRs
1. พนักงานสร้างตัววัดเองจึงจะได้ตัววัดผลที่ตรงกับงาน
2. ตัววัดผลนั้นสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
3. ไม่ต้องต่อรองเรื่องค่าเป้าหมาย เนื่องจากพนักงานจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายตั้งแต่แรก
4. เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในองค์กร
5. เกิดความร่วมมือกันในองค์กร

ในมุมของการนำมาใช้ หากต้องการจะเลือก KPIs หรือ OKRs นั้นขึ้นอยู่กับบริบทวัฒนธรรมขององค์กร ลักษะงาน และพนักงานด้วย บางองค์กร ได้ยกเลิกการใช้ KPIs และเปลี่ยนมาใช้การวัดผลด้วย OKRs ทั้งนี้ ก็มีการนำ OKRs มาใช้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งร่วมกับสิ่งอื่นๆ เพื่อเพิ่ม Productivity ในการทำงาน

Source: ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์
จากงานสัมมนา OKRs: Objective and Key Results กลยุทธ์วัดผลเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร