https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
การบริหารคนอย่างมืออาชีพ HR Professional
กลับš

'การบริหารคนอย่างมืออาชีพ HR Professional'

องค์กรควรมีมุมมองในการบริหารคนแบบใหม่ ว่าการบริหารคนเป็นวิชาชีพ (Profession) ที่หมายถึงผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้จะต้องมีความรู้เฉพาะทาง ที่ได้มาจากการเล่าเรียน ฝึกฝน จนมีทักษะเชี่ยวชาญและในการปฏิบัติงานจะต้องทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism) ที่หมายถึงการมีกรอบแนวคิด พฤติกรรม ค่านิยม จริยธรรม หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานในวิชาชีพการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมืออาชีพในงานด้านการบริหารคนจะต้องมีกระบวนการในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากหลายๆ วิชาชีพมาสนับสนุน เพื่อให้การแก้ปัญหาลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความจำเป็นที่จะต้องรู้รอบกับสหวิทยาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความซื่อตรงและมีเกียรติเชื่อถือได้ อยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคนให้มีความสามารถที่สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานอย่างมีผลิตภาพ
3. มีความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ ต้องทำความเข้าใจในงานที่ทำในมิติต่างๆ เช่น ทำงานนี้ไปเพื่ออะไร มีภาระ รับผิดชอบต่ออะไร มีภาระรับผิดชอบต่อใคร และมีกระบวนการทำงานอย่างไร เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ
4. เป็นผู้มีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง ให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือเป็นไปตามที่ตนเองคาดหวัง เพื่อให้สามารถอยู่และทำงานร่วมกับคนอื่น ในสังคมได้ด้วยความสงบสุข
5. ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต พัฒนาความรู้ และทักษะอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการทำให้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยนำกรอบความรู้ของศาสตร์อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ ทำความเข้าใจแก่นแท้และภาพรวมของปัญหา จนทำให้สามารถประยุกต์ใช้หรือสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้

Source คุณชัยทวี เสนะวงศ์ (จาก People Magazine)