https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
Institute of HR Professional Development : IHPD


สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
ชื่อภาษาอังกฤษว่า Institute of HR Professional Development ชื่อย่อ “IHPD” เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่ดำเนินงานโดยอิสระ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทางวิชาการในการวางรากฐานด้านวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากสมาคมฯ

ผังโครงสร้างของสถาบัน โดยคณะกรรมการสถาบันฯ ชุดปัจจุบัน

คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

1. คณะกรรมการบริหารสถาบันต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     1.1 ชุดปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ประกอบด้วย
           คณะกรรมการบริหารสถาบันชุดใหม่จำนวนไม่เกิน 11 ท่าน ดังนี้
             - นายกฯ และอุปนายกฯ ปัจจุบันของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 3 คน
             - ประธานสถาบัน HRCI 1 คน
             - อดีตนายกสมาคมฯ 3 คน
             - ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน
           **การประชุม หากจะครบองค์คณะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสถาบันฯ**
     1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
     1.3 ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2. กรรมการของสถาบันพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
     2.1 ถึงคราวออกตามวาระ
     2.2 ตายหรือลาออก
     2.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับนี้
     2.4 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการสถาบันมีมติให้ออก โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

     คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
        1. นางสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา                 ประธานคณะกรรมการฯ
        2. ศาตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล กรรมการฯ
        3. นายธัญญา ผลอนันต์                                 กรรมการฯ
        4. นายวรพงษ์ รวิรัฐ                                       กรรมการฯ
        5. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ                                      กรรมการฯ
        6. นายไพบูลย์ อนวัชมงคล                            กรรมการฯ
        7. ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ                                กรรมการฯ
        8. รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร                            กรรมการฯ
        9. นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์                             กรรมการฯ
      10. ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์                               เลขาธิการสถาบันฯ
      11. นางสาววชิราภรณ์ แสงพายัพ                    ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

      กรรมการสถาบันฯ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

โครงสร้างการบริหารและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
(Institute of HR Professional Development)
2560-2562

ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริหารสถาบัน  
ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธานสถาบันฯ
(คุณสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)
• ร่วมกับคณะกรรมการสถาบันฯ กำหนดแผนกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน และการบริหารโครงการของสถาบันฯ
• กำกับดูแลบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ
• เป็นตัวแทนเข้าร่วมแถลงผลงานในการประชุมใหญ่ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
• เป็นตัวแทนสำหรับภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอก ในนามของสถาบัน ฯ
• ผลักดันการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
เลขาธิการ สถาบันฯ
(ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์)
• บริหารงานของสถาบันฯ ตามระเบียบข้อบังคับ และตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสถาบันฯ
• จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและติดตามการดำเนินการตามคำสั่ง หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ
• จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสถาบันฯเพื่อแถลงต่อที่ประชุมใหญ่และแจ้งให้สมาชิกทราบ
• ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร หนังสือ และประกาศของสถาบันฯ
• ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ หรือ เมื่อประธานสถาบันฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และลงนามเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
Research & Journal
(ประธานคณะทำงาน : ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์)
• ส่งเสริมและยกระดับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Research)
• จัดทำวารสารทางวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Journal)

1. ด้านงานวิจัยการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Research)
• ศึกษาค้นคว้า จัดระบบ รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยด้าน HR ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
• สนันสนุนบุคลากรในวิชาชีพ HR ให้เข้าไปมีบทบาทในแวดวงการศึกษาและทำงานวิจัยเกี่ยวกับ HR
• ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นปัญหาในงานวิจัยและการทำวิจัยด้าน HR
• เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือที่ปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกให้กับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านทรัพยากรบุคคล
• เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ด้านทรัพยากรบุคคล

2. ด้านวารสารวิชาการงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Journal)
• แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย (Editorial Board)
• มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ ในการจัดทำ Call for Paper สำหรับงานสัมมนาทางวิชาการ
• รวบรวมงานวิชาการ ให้กรรมการพิจารณาสำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ (Peer Review)
• ผลักดันวารสารวิชาการด้านงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Journal) เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (ACI)
Recognitions & Awards
(PMAT HR Awards , HR Innovation Award)
(ประธานคณะทำงาน : คุณไพบูลย์ อนวัชมงคล)
• ส่งเสริมสถานะภาพผู้ประกอบวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นที่ยอมรับของคนในวิชาชีพ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
• กำกับการดำเนินงานพิจารณาตัดสินโครงการส่งเสริมสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ PMAT HR Awards (นักบริหารทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่า นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น และนักบริหารทรัพยากรบุคคลดาวเด่น)
• รับรองผลการพิจารณาของคณะทำงานโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Innovation Award)

1. โครงการสรรหาและคัดเลือก นักบริหารทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่า นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น และนักบริหารทรัพยากรบุคคลดาวเด่น (PMAT HR Awards)
• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
• กำหนดกิจกรรม หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินตามโครงการ
• กำหนดประเภทรางวัล คุณสมบัติผู้ได้รับการพิจารณา วิธีการสรรหาคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับเลือก
• สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตัดสินฯ PMAT HR Awards
• พิจารณารับรองและเสนอชื่อ และประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล PMAT HR Awards ในวันนักบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งประเทศไทย (Thailand HR Day)

2. โครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Innovation Award )
• รับรองผลการพิจารณาตัดสินของคณะทำงานโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประกาศเกียรติคุณรางวัล HR Innovation Award ในวันสัมมนา Thailand HR Forum
Review & Assess HR System
(ประธานคณะทำงาน : รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร)
 
• พัฒนาเครื่องมือการประเมินระบบงาน HR เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้กับบุคลากรในวิชาชีพ HR นำไปปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้เกิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององค์การ
• จัดทำฐานข้อมูล อันเป็นผลจากการประเมินระบบงาน HR เพื่อส่งต่อให้งานด้านวิจัย และการบริการฝึกอบรมพัฒนา

เครื่องมือการประเมินระบบงาน HR
• เป็นการประเมินแบบ On-line Web-based ที่ครอบคลุมระบบงาน HR อันประกอบด้วย
- โครงสร้างงาน HR
- ระบบและกระบวนการดำเนินงาน HR
- คุณสมบัติ บุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในงาน HR เช่น
      ---- ผู้ปฏิบัติงาน HR
      ---- ผู้บริหารระดับสูง
      ---- ผู้บริหารระดับกลาง
      ---- และผู้บริหารระดับต้น
• วัตถุประสงค์ :- เพื่อมั่นใจว่าระบบงาน HR ได้มาตรฐานและสามารถส่งเสริมความสำเร็จขององค์การ
Review Consulting Standards & Services & Assessment Center
(ประธานคณะทำงาน : คุณสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)
• กำหนดและจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานในการดำเนินโครงการที่ปรึกษา Consulting Services)
• จัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในด้านต่างๆ
• กำกับดูแลมาตรฐานในการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาในโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
Relationships with International Associations
(ประธานคณะทำงาน: คุณเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์)
 • ส่งเสริม กิจกรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือกับต่างประเทศ
• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตร ที่ครอบคลุมทางด้านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ การฝึกอบรม ให้เกิดความเป็น HR มืออาชีพ
• ประสานความร่วมมือด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียงความเป็นมืออาชีพด้าน HR ระดับภาคพื้นเอเชียและระดับโลก
• ร่วมมือกับองค์กร HR ต่างประเทศ เพื่อ พัฒนา ต่อยอด และยกระดับ กระบวนการคิด กระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในแวดวง HR
Regulatory Governance
(ประธานคณะทำงาน : คุณวรพงษ์ รวิรัฐ)
 • กำกับดูแลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล และกำหนดมาตรการในการจัดการ ให้มีความชัดเจน
• ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณาตรวจสอบกรณีที่สมาคมฯ ร้องขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล และให้คำวินิจฉัย