https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
สัมมนาหลักสูตร “นักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ” (workshop)
กลับš

"นักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ" (Workshop)
วันที่ 18, 19 และ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ โรงแรมเอส 31 ถ.สุขุมวิท (ซ.31) กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนออนไลน์


การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในปี 2017 เนื่องจากธุรกิจทุกภาคส่วนจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันและองค์ความรู้สำหรับรองรับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เป็นผลพวงมาจากการแข่งขันทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย การนำเทคโนโลยี่ใหม่ๆมาใช้ทดแทนแรงงาน มีผลทำให้ธุรกิจอาจให้ความสำคัญกับคนบาง ลักษณะงานน้อยลง ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเป็นมุมมองที่ตรงกันข้ามในสายตาของลูกจ้างอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น ความพร้อมใน การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านแรงงานสัมพันธ์แบบใหม่ จึงเป็นเรื่องที่พึงกระทำและมีความจำเป็น แล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้ทั้งสองฝ่าย นายจ้างลูกจ้าง มีแนวคิดที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ เพื่อเดินไปในทิศทางและมีเป้าหมายเดียวกัน ต่างยอมรับในบทบาทของแต่ละฝ่าย ทำงานอย่างมีความสุข ลดข้อขัดแย้งระหว่างฝ่ายผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการกับพนักงาน ร่วมกันสร้างสรรค์และปฏิบัติตามหน้าที่ บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีต่อกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ ในแต่ละพื้นที่ แต่ละองค์กรย่อม มีวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย มีวิธีคิดและความเข้าใจต่างกัน เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นเคย ในภาพของกลุ่มพนักงานรวมตัวกันเรียกร้องสิทธิต่างๆ ผ่านตัวแทนพนักงานหรือการก่อตั้งเป็นสหภาพแรงงาน สร้างบทบาทและ ดำเนินกิจกรรมในฐานะเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ ขึ้นในสถานประกอบการ
การใช้สิทธิตามกฎหมายและกิจกรรม ของพนักงานดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การยื่นข้อเรียกร้องในนามของลูกจ้าง หรือของสหภาพ ขั้นตอนการเจรจา การขอแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ โดยจัดทำเป็นข้อตกลงสภาพการจ้างใหม่ หรือเกิดเป็นข้อพิพาทถึงขั้น นายจ้างปิดงาน และการนัดหยุดงาน ซึ่งนายจ้าง ลูกจ้างหรือสหภาพ ต้องปฎิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนข้อเรียกร้อง หรือข้อตกลง หรือขั้นตอนการเจรจา ที่ต้องมีบทสรุปที่แน่ชัดตามเจตนารมณ์และเป็นไปตามกฏหมาย ดังนั้น
สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมในหลักสูตรนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้นายจ้าง ตัวแทนสถานประกอบการที่ทำหน้าที่ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้จัดการ/หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนเจรจาข้อเรียกร้อง การจัดการและบริหารข้อตกลงสภาพการจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกประเด็น ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เข้าใจถึงขั้นตอนด้านแรงงานสัมพันธ์ ในทุกมิติ โดยผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินมาตรการให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม