https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Redesign HR Organization and Building HR Professional Capability for New World of Work
กลับš
 [#ThailandHRTech2023]
Everything Everywhere Augmented
14-15 June 2023 @ Royal Paragon Hall


สรุปสารประโยชน์จาก [#ThailandHRTech2023 Conference]

Topic: Redesign HR Organization and Building HR Professional Capability for New World of Work
วิทยากร Tas Chantree
Founder TAS Consulting Partner

HR ควรเป็นหน่วยงานหลักที่นำองค์กร แต่ในปัจจุบันหน่วยงานอื่นเช่นการตลาด การเงิน และซัพพลายเชนก้าวไปข้างหน้า ดังนั้น HR ควร back to the future โดยการเลือกใช้ทรัพยากรในธุรกิจที่ทำกำไรมากที่สุด คล้ายกับการลงทุนเฉพาะส่วนที่มีศักยภาพเติบโต การสร้างกลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นขององค์กรจะช่วยทำให้องค์กรมีความสามารถ ให้ความสำคัญกับสิทธิบัตรและฐานข้อมูลขององค์กรเกิดจากความคิดของบุคลากรทั้งหมด สมองของคนเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับบริษัท รวมถึง การปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง ผลวิจัยจาก PWC แสดงให้เห็นว่าถ้าองค์กรไม่สามารถปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน องค์กรอาจไปไม่รอดในอีกเพียง 10 ปี ข้างหน้า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ดังนั้นธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพา HR แต่ HR 80% ยังไม่สามารถตอบสนององค์กรได้

ความท้าทายของ HR ในวันนี้คือ HR ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากดักแด้ไปสู่การกลายเป็นผีเสื้อได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป ดังนั้นเราไม่สามารถเรียกว่าเป็นกระบวนการ HR transformation แต่เราสามารถเรียกว่าเป็น HR hyper transformation เนื่องจากต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่เร่งรีบ สถานการณ์ปัจจุบันมีความท้าทายตรงที่การแก้ปัญหาหนึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ขึ้นพร้อมกัน แม้ว่าปัญหาเดียวกันในอดีตอาจเคยถูกแก้ไขได้โดยใช้วิธีเดิม


เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) เป็นปัจจัยที่สร้างความซับซ้อนในโลกปัจจุบัน และสร้างการแบ่งแยกในความเห็นของคนในเรื่องเดียวกัน นั่นเป็นผลมาจากการมีโซเชียลมีเดียและการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้หลายคนมองในทิศทางที่แตกต่างกัน สังคมได้แยกออกเป็นกลุ่มที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเมือง ศาสนา ความแตกต่างทางสังคม รายได้ หรือความเท่าเทียม
ในปัจจุบันเราสามารถเห็นว่ารูปแบบการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทหลายแห่งกำลังปรับตัวในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับยุคดิจิทัลอย่างเต็มที่ มีการนำเสนอ OKR (Objective and Key Results) มาใช้ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการปัจจุบัน ในขณะที่บางองค์กรอาจต้องทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากระบบ OKR กลับมาใช้ระบบการบันทึกเวลาการเข้างาน (time attendance) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการปัจจุบัน นี่เป็นตัวอย่างที่ชี้แจงถึงความเร่งรีบในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการทำงาน โดยเน้นไปที่การปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุด

ในปัจจุบัน เป้าหมายขององค์กรมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อและแนวคิดที่องค์กรกำลังมุ่งมั่นที่จะติดตามและปฏิบัติตาม ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายเรื่องความเชื่อ สื่อออนไลน์มีอิทธิพลมากกว่าสื่อหลัก และทุกอย่างถูกติดตามและระบุตำแหน่งได้ผ่านเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องใส่ใจในการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวของเราเอง เพราะโลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยการเพิ่มพูนและการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีในรูปแบบ augmented และ connected

HR จึงต้องมีความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ ต้องสามารถสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การมองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระดับเบื้องหน้าจะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำการวางแผนและปรับเปลี่ยนเพื่อการดำเนินงานที่เหมาะสม ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ต้องรู้จักการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อคาดการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์อาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความไม่แน่นอน

ดังนั้น การเตรียมตัวด้วยข้อมูลที่เพียงพอและการวางแผนจะช่วยให้ HR สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรในขณะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

ในโลก HR 3.0 ที่เราอยู่ในปัจจุบัน, การทำงานจะให้ความสำคัญกับ employee experience, collaboration, meaning, และ purpose เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้คนพัฒนาและเติบโตได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ซึ่งคนและ AI จะทำงานร่วมกันในองค์กร

เมื่อ HR จะ transformation ต้องตอบคำถาม 4 ข้อสำคัญ คือ

คำถามที่ 1: "เราทำไปทำไม ในเมื่อไม่ใช่เรื่องของ HR แต่เป็นเรื่องของธุรกิจ?"
การตอบคำถามนี้จะเป็นการชี้ให้เห็นว่า HR ไม่ใช่เพียงแค่แผนกหนึ่งในองค์กร แต่เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจอย่างแท้จริง ภารกิจหลักของ HR คือการทำให้ทรัพยากรบุคคลเติบโตและพัฒนาเพื่อรองรับเป้าหมายธุรกิจ การทำ HR transformation นั้นจะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนในทรัพยากรบุคคลเพื่อเข้าสู่ธุรกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่ง HR จะต้องเข้าใจธุรกิจองค์กรอย่างลึกซึ้ง เพื่อทำให้สามารถรับมือกับความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ในกระบวนการ HR transformation, HR จะต้องเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำองค์กร โดยทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และรับรู้ปัญหาและความต้องการของธุรกิจ และจากนั้นจะออกแบบและสร้างกลยุทธ์และวิธีการในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถรองรับความท้าทายและโอกาสในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดย HR transformation จะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่ก้าวกระโดดในองค์กร และไม่เพียงแค่การดำเนินกิจกรรมประจำวันของ HR

คำถามที่ 2: เราทำไปแล้ว จะวัดผลอย่างไร ว่าการดำเนินการสำเร็จ

ในการวัดผลและประเมินความสำเร็จของการทำ HR transformation เพื่อหา impact และประโยชน์ที่ได้ เราสามารถดำเนินการดังนี้
1) กำหนด KPIs (Key Performance Indicators): ต้องกำหนดตัวชี้วัดสำคัญที่สามารถวัดผลและประเมินความสำเร็จของการทำ HR transformation ได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ควรเชื่อมโยงกับผลกระทบต่อธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การลดค่าใช้จ่าย, ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เป็นต้น
2) วิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis): ต้องวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการทำ HR transformation โดยตรวจสอบว่าโปรเจกต์หรือกิจกรรมที่ดำเนินไปส่งผลต่อปัจจัยที่สำคัญขององค์กร อาทิเช่น การเพิ่มผลิตภาพ, การเพิ่มความสามารถในการนำทีม, การเพิ่มความมุ่งมั่นในการทำงานแบบ Agile เป็นต้น
3) การทำ Benchmarking: ควรทำการเปรียบเทียบและเปรียบเทียบข้อมูลกับองค์กรอื่น เพื่อหาความเชื่อมโยงและหาข้อบกพร่องหรือความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพิ่มเติม การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอื่นๆ อาจช่วยให้ HR ได้ความรู้และแนวทางในการสร้างผลกระทบที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของตนเอง

คำถามที่ 3: เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสำเร็จ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสำเร็จในการทำ HR transformation, HR สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1) Accelerate Business (ส่งเสริมธุรกิจ):ทำความเข้าใจธุรกิจองค์กรอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ HR เสนอแนวทางและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของตลาดและลูกค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพและการแข่งขันในตลาด
2) Accelerate Human Capability (ส่งเสริมความสามารถของบุคคล):พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตสร้างและสนับสนุนการเรียนรู้แบบต่อเนื่องในองค์กร โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์หรือการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรเป็นตัวเชื่อม Mobilize Information (การเป็นตัวเชื่อมสื่อสารและข้อมูล):
3) สร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมที่เป็นมาตรฐานในการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกัน เช่น การใช้โปรแกรมการสื่อสารภายในองค์กร (intranet), การใช้แพลฟอร์มการสนทนาออนไลน์ เป็นต้น
4) สร้างความร่วมมือ (Collaboration): สร้างและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือในองค์กรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันออนไลน์ (collaboration platforms), การใช้เครื่องมือและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการทำงานทีม
5) ลดการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้อง (Communication): สร้างกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ เพื่อลดปัญหาการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้องที่ส่งผลให้เสียเวลาและความสับสน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารภายในองค์กร เช่น การใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ (instant messaging) หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ (project management platforms)


คำถามที่ 4: ใครควรเป็นเจ้าภาพ ในกระบวนการ HR transformation

การเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและความสามารถในการนำเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น CEO มีบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพ เพราะซีอีโอมีอำนาจและอิทธิพลในการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ขององค์กร ซีอีโอต้องเข้าใจความสำคัญและความเป็นไปได้ของ HR transformation และสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้

#PMAT #HRTECH #HR #AIforBetterWorkBetterLife
#HumanResource #PEOPLEMANAGEMENT
#Digital Economy
_______________________
ติดตามข้อมูล ข่าวสารดีๆ ได้จาก PMAT ได้ที่
Facebook: pmatHRsociety
Line: @pmat
YouTube: https://www.youtube.com/@PMAT
Website: www.pmat.or.th
สมัครสมาชิก ติดต่อ: คุณดุจดาว 02 374 0855 ต่อ 21 มือถือ 061-783-4141
E-mail: member@pmat.or.th