https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
คุณสมบัติผู้สมัคร
กลับš

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทนักบริหารงานบุคคลผู้ทรงคุณค่า


1. เป็นผู้บริหารงานบุคคลอาวุโสประสบการณ์ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 20 ปี ทั้งที่ยังอยู่ในวงการวิชาชีพ หรือเกษียณอายุแล้ว
2. คุณสมบัติ ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามที่กำหนด
3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยกำหนด
4. ช่วยเหลือและหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน
5. เป็นที่ยอมรับและนับถือในวงการวิชาชีพนี้

ประเภทนักบริหารงานบุคคลดีเด่น

1. ต้องเป็นนักวิชาชีพทรัพยากรบุคคล ระดับบริหารขึ้นไป มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี และประสบการณ์ระดับบริหาร หรือเทียบเท่า 10 ปี ขึ้นไป ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด
2. มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามกำหนด
3. มีประวัติการทำงานและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้
4. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน หรือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ประเภทนักบริหารงานบุคคลดาวเด่น

1. ประสบการณ์ในสายวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และในระดับบริหารหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 5 ปี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ใน 6 สาขา ดังนี้ หรือหลายสาขารวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ดังนี้
• การจ้างงาน (Employment)
• การบริหารค่าตอบแทน (Compensation)
• การพัฒนาพนักงาน (Employee Development)
• การแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)
• พัฒนาองค์กร (Organization Development)
• อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
2. มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามที่กำหนด
3. มีพฤติกรรมและจริยธรรมดี เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้
4. ช่วยเหลือและหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน หรือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบเสนอชื่อ (word)  (Pdf)