https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
องค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564
กลับš
โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564
THAILAND HR INNOVATION AWARD 2021
 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยรางวัลสูงสุด Diamond Award ยังไม่มีโครงการใดได้รับ และสำหรับปีนี้

ผ่านการพิจารณาตัดสินและรับรางวัล จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

รางวัล Gold Award 1 รางวัล ได้แก่
1.SCB Academy รางวัล Gold Award
   ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Data Analytics for Upskilling)


รางวัล Silver Award 4 รางวัล ได้แก่
1.บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด หรือ (SCI) รางวัล Silver Award
   ชื่อโครงการ SCI Digital Skill Shift

2.บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ (gosoft) รางวัล Silver Award
   ชื่อโครงการ gosoft Leadership Ecosystem to Great Leader

3.บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หรือ (CRG) รางวัล Silver Award
   ชื่อโครงการ @NOOYIM CRG - AI REVOLUTION

4.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ (PTT) รางวัล Silver Award
   ชื่อโครงการ Smart Intelligence Center

รางวัล Consolation Award 1 รางวัล ได้แก่
1.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ (BCP) รางวัล Consolation Award
   ชื่อโครงการ I AM BCP Everywhere With You

ขอแสดงความยินดีกับ 6 โครงการอีกครั้ง ที่ผ่านการพิจารณารับรางวัลในปีนี้
ขอขอบคุณทุกบริษัทที่เข้าร่วมการประกวด คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล