https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
ข่าวสาร

 • Update :(6/6/2017)
  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้ย้ายที่ทำการสมาคมฯ มาอยู่ เลขที่ 2/6, 2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
 • Update :(30/3/2017)
  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 112 คน โดย 54.5% อยู่ในอุตสาหกรรมบริการ และ 52.7% มีจำนวนบุคลากรมากกว่า 1,000 คน พบว่า
  29.5% องค์กรมีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปของ cloud-based มากกว่า 50% ของข้อมูลทั้งหมด
  41.1% องค์กรได้มีการนำข้อมูลมาใช้เป็นส่วนสำคัญเพื่อขับเคลื่อนในโครงการต่างๆ แล้ว
  74.1% คาดหวังว่าการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สำหรับโครงการที่นำข้อมูลมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน

  เป้าหมายทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ในการใช้ Big Data 3 อันดับแรก คือ
  1. พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  2. การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นข้อมูลมากขึ้น
  3. ปรับเปลี่ยนวิธีในการปฏิบัติงาน

  เกณฑ์สำคัญในการประเมินผู้ให้บริการด้านข้อมูลและ Analytics 3 อันดับแรก คือ
  1. ความเหมาะสมในการนำมาผสมผสานกับโครงสร้างเดิม
  2. ความยืดหยุ่น
  3. การให้คำแนะนำและบริการ

  ทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
  ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
 • Update :(24/3/2017)
  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก การทำงานขององค์กรต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ การสรรหาและคัดเลือกเป็นอีกหนึ่งกระบวนการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อม