https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
สะดุดคิด สะกิดใจ
 
  • Update :(1/3/2019)
     ปัจจุบันนี้ลักษณะการทำงานของพนักงานในองค์กรนั้นมีรูปแบบ และลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการวัดผลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องการสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในแนวคิดที่หลายองค์กรได้ให้ความสนใจคือ “OKRs” ที่ประกอบด้วย การวัดผลด้วยวัตถุประสงค์หลัก (Objectives) ที่บอกให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของหน่วยงานว่าต้องการอะไร (What) และ ผลลัพธ์หลัก (Key Results) ที่เป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น (How) แต่สิ่งสำคัญคือ การวัดผลด้วยแนวคิดแบบ OKRs นั้นต่างจากการวัดผลแบบเดิมหรือที่เราคุ้นเคยกัน คือ KPIs อย่างไร?
  • Update :(8/1/2020)
      เราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ความท้าทายใหม่ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวม ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้นำองค์กร ในทางกลับกัน ความท้าทายภายในองค์กร อาทิ ความคิด ทัศนคติของคนภายในองค์กร ระบบและกระบวนการ รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร เป็นสิ่งที่ผู้นำสามารถบริหารจัดการได้