https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HR INNOVATION AWARD
โดย
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


เปิดรับสมัครพร้อมส่งเอกสาร วันนี้ - 28 มิถุนายน 2567


สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ