https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
สะดุดคิด สะกิดใจ
 
 • Update :(18/9/2017)
 • Update :(18/9/2017)
 • Update :(18/9/2017)
 • Update :(12/10/2017)
  Technology คือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ หรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เช่น เทคโนโลยี Artificial Intelligence เป็นศาสตร์และเทคนิคแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นให้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาระบบความคิดหรือปัญญาของตนเองได้เทคโนโลยี มักจะใช้พูดถึงศาสตร์หรือเทคนิค มากกว่าวัตถุหรือผลลัพธ์

  Invention หรือประดิษฐกรรม คือ โปรดักส์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา โดยมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเบื้องหลังในการพัฒนาอีกทีหนึ่ง
 • Update :(6/12/2017)
   5 วิธีสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ
  ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ลูกจ้าง คุณก็ยังต้องการความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในสายงานที่ตัวเองทำ นี่คือ 5 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ
 • Update :(12/12/2017)
  หลายปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงในโลกของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างก้าวกระโดด การปรับตัวให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรับมือกับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล นี่คือ 5 ทักษะที่คนทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR) ควรมีในยุคนี้
 • Update :(15/12/2017)
   การที่องค์กรมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ “ดิจิทัล” นั้น ย่อมมีผลกระทบด้าน HR ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องมีการประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการเตรียมการหาทางออกไว้ล่วงหน้าเช่นกัน
 • Update :(21/12/2017)
    “4 ประเภทของผู้นำแห่งอนาคต”
  1. ผู้กระหายการเรียนรู้
  2. ผู้พลิกโฉมทางความคิดของตนเอง
  3. ผู้ที่เชื่อมั่นในการมองโลกในแง่ดีและความเป็นจริง
  4. ผู้กระตือรือร้นในการทดลอง
 • Update :(10/1/2018)
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันกำลังมีส่วนช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่ลดทอนคุณค่าของตนเองอีกต่อไป หุ่นยนต์ควรจะได้รับการยอมรับว่ามีตัวตน มีความเป็นปัจเจกและสามารถได้สถานะความมนุษย์ (Humanization) หรือไม่ 

   
 • Update :(21/1/2018)
   ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์เชิงทำนาย และแอพลิเคชั่น ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์แทบทุกครัวเรือนตลอดจนการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ในองค์กร ซึ่งแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในปี 2561 มีดังต่อไปนี้
 • Update :(26/1/2018)
   นวัตกรรมมีความสำคัญมากต่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ นวัตกรรมคือ การใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การประกอบการ หรือการตลาด เพื่อสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้าหรือบริการ
 • Update :(1/2/2018)
   การคาดเดาเทคโนโลยีในอนาคตและผลของมันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ยากจะคาดการณ์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียว โดยจะมีการเก็บข้อมูล จัดทำสถิติ และสร้างกราฟเพื่อดูแนวโน้มและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เรื่องรถยนต์ไร้คนขับ ก็อาจจะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการทดสอบ กฏหมายจากรัฐบาล และการเข้าถึงผู้บริโภคเป็นต้น
 • Update :(10/4/2018)
   การตัดสินใจที่ดีนั้นมีประเด็นสำคัญจะพึงพิจารณา 2 ประการ คือ การเลือกวิธีที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่างกัน และแนวทางใดบ้างที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้