https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
ข่าวสาร

 • Update :(24/3/2017)
  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก การทำงานขององค์กรต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ การสรรหาและคัดเลือกเป็นอีกหนึ่งกระบวนการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อม
 • Update :(30/3/2017)
  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 112 คน โดย 54.5% อยู่ในอุตสาหกรรมบริการ และ 52.7% มีจำนวนบุคลากรมากกว่า 1,000 คน พบว่า
  29.5% องค์กรมีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปของ cloud-based มากกว่า 50% ของข้อมูลทั้งหมด
  41.1% องค์กรได้มีการนำข้อมูลมาใช้เป็นส่วนสำคัญเพื่อขับเคลื่อนในโครงการต่างๆ แล้ว
  74.1% คาดหวังว่าการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สำหรับโครงการที่นำข้อมูลมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน

  เป้าหมายทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ในการใช้ Big Data 3 อันดับแรก คือ
  1. พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  2. การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นข้อมูลมากขึ้น
  3. ปรับเปลี่ยนวิธีในการปฏิบัติงาน

  เกณฑ์สำคัญในการประเมินผู้ให้บริการด้านข้อมูลและ Analytics 3 อันดับแรก คือ
  1. ความเหมาะสมในการนำมาผสมผสานกับโครงสร้างเดิม
  2. ความยืดหยุ่น
  3. การให้คำแนะนำและบริการ

  ทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
  ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
 • Update :(6/6/2017)
  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้ย้ายที่ทำการสมาคมฯ มาอยู่ เลขที่ 2/6, 2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
 • Update :(29/6/2017)
   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ขึ้นรับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ ประเภทองค์การภาครัฐ จาก สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 1,2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 • Update :(21/7/2017)
   เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน THAILAND HR FORUM 2017 : PEOPLE AND ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION IN THE DIGITAL ECONOMY
  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว
 • Update :(29/8/2017)
  ภาพกิจกรรม งานสัมมนาฟรี เล่าสู่กันฟัง : รักพ่อช่วยกันสานต่อปณิธานงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาจากการปฏิบัติจริงของบริษัทที่ได้นําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารฅน วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้อง 3001 อาคารนวมินทร์
  วิทยากรโดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
 • Update :(15/11/2017)
  สรุปผลโครงการสำรวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการ สำหรับการบริหารค่าจ้าง ประจำปี 2560/2561

  สามารถดูในรูปแบบ e-book ได้แล้วที่นี่
  www.pmat.or.th/ebook/salarysum2017/

  หรือ ดาวน์โหลด https://goo.gl/7vebN1
 • Update :(12/12/2017)
   5 สาขาอาชีพควรเรียน และเป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
 • Update :(19/12/2017)
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
  - เรียนรู้ เข้าใจ ในคนรุ่นดิจิทัล
  - การออกแบบสถานที่ทำงานสำหรับ คนในยุคดิจิทัล
  - ผู้นำในยุค Digital Economy

  ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1p67ZKV27uRN7ki_ubkYb80JjSwXw-EE7
 • Update :(27/11/2017)
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีมอบรางวัล Thailand HR Innovation Award 2017 ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
  โดยคณะกรรมการฝ่ายรางวัลนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการส่งเสริมรางวัลและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเทคนิคและวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย PMAT
  โดยเริ่มโครงการครั้งแรก ด้วยความเป็นกลางและมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าและยกระดับ HR ไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคม และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดให้มีรางวัล