https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
รู้หรือไม่ (how to)
 
 • Update :(18/9/2017)
 • Update :(6/12/2017)
  1. จัดลำดับสิ่งที่จะทำในแต่ละวัน -บันทึกสิ่งที่ต้องการจะทำในแต่ละวันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทำงานตามแผนที่วางไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนจะทำงานชิ้นถัดไป
  2. วางแผนชีวิต - กำหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว อาจเป็นแผนแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี หรือการวางแผนเพื่ออนาคต
  3. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใส- เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอารมณ์ที่แจ่มใส เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดี เช่น การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ หรือการออกกำลังกาย
  4. ดูแลตัวเอง- หลายคนอาจทุ่มเทเวลาไปกับการทำงาน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลตนเอง เพื่อให้พร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึกฝน ทักษะความสามารถให้มากขึ้น
 • Update :(7/1/2018)
   องค์กรควรมีมุมมองในการบริหารคนแบบใหม่ ว่าการบริหารคนเป็นวิชาชีพ (Profession) ที่หมายถึงผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้จะต้องมีความรู้เฉพาะทาง ที่ได้มาจากการเล่าเรียน ฝึกฝน จนมีทักษะเชี่ยวชาญและในการปฏิบัติงานจะต้องทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism) ที่หมายถึงการมีกรอบแนวคิด พฤติกรรม ค่านิยม จริยธรรม หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานในวิชาชีพการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • Update :(22/1/2018)
  Digital 4.0 เป็นยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและทำงานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ เทคโนโลยีถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์ และเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดเพื่อข้ามขีดจำกัด สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยจะใช้ชื่อยุคนี้ว่าเป็นยุค Machine-to-Machine
 • Update :(25/1/2018)
   การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีความสำคัญต่อการปรับตัวขององค์กรและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงใน และแน่นอนว่า AI, Big Data Analytics, รวมถึงหุ่นยนต์ที่มีความสามารถสูง ต่างเข้ามาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน องค์กรจึงต้องมีกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
 • Update :(19/4/2018)
 • Update :(21/3/2019)
   Chatbot และ AI ได้กลายมาเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย จากผลการสำรวจของ  Forrester พบว่า 85% ของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในองค์กรจะมีการซอฟต์แวร์หุ่นยนต์มาใช้ในอีก 5 ปี และ 87% ของ CEO มองว่าจะมีการขยายผลไปสู่การใช้ AI ในงานทรัพยากรมนุษย์

  ซึ่งการผลักดันเพื่อนำ AI หรือหุ่นยนต์เข้ามาใช้ เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพของแรงงาน ลดต้นทุน และการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและบุคลากร เราจึงของนำเสนอ 7 แนวทางของการนำ Chatbots และ AI มาใช้เพื่อการเปลี่ยนโฉมของงาน HR ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • Update :(20/4/2019)
   การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในโลกแห่งธุรกิจ ในช่วงเริ่มต้นของการนำ AI มาใช้นั้น องค์กร และคนส่วนใหญ่มักจะกังวลว่า หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่กำลังแรงงานคน ซึ่งการศึกษาในปี 2015 คาดว่า หนึ่งในสี่ของงานในกลุ่มอุสาตหกรรมบริการจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยุนต์ AI ภานในปี 2025